Nytt nummer av Lisetten – tema Digitalisering

Ett nummer med fokus på digitalisering kopplat till undervisning i svenska som andraspråk och flerspråkighet i alla åldrar. Beställ lösnummer här.

Vi bjuder på ett smakprov ur tidningen där Jessica Mellgren visar exempel på hur hon arbetar med digital stöttning i sitt klassrum.

Med digitala verktyg som stöttning

Text: Jessica Mellgren

Skönlitteratur har en självklar plats i mitt klassrum och jag bygger min undervisning kring böcker. Just nu skriven av Lotta Olsson med illustrationer av Olof Landström, är en underbar bilderbok men detaljrika och fantasifulla illustrationer. Varje uppslag består av fyra rader på rim som beskriver livet som pågår just nu runt om i världen. 

Jag har arbetat med boken i en grupp flerspråkiga elever i åk 1 där majoriteten ännu inte knäckt läskoden. Vi läste texten och letade efter orden i bilderna. Med text och bild lockades vi till samtal om allt möjligt, vardagliga ting, djur, väder och livet förr och nu. 

Texten innehåller massor av substantiv och som en aktivitet efter läsningen ville jag att eleverna skulle arbeta med ordförståelse, så jag valde ut några rimpar och skapade bildkort i Widgit, som är en webbtjänst där man kan enkelt kan skapa bilder. Eleverna övade att hitta rimparen och för lästräningens skull gjorde jag också ordkort där de fick matcha para ihop med bilderna. 

Att skriva tillsammans är en mycket viktig del i min undervisning. Eleverna skriver på ipads och använder appen Skolstil som har ett ljudande tangentbord, vilket är en betydelsefull resurs för de elever som ännu inte är säkra på bokstäverna. Det är också mycket motiverande att kunna lyssna på när ord och meningar läses upp. Nordmark lyfter i artikeln Att skriva med eller utan digitala verktyg (2020), en undersökning som visat att digitalt skrivande med talsyntes bidrar till att elever kan producera längre texter och ett skrivande på en högre nivå jämfört med skrivande med papper och penna. Det är också något jag ser i min undervisning. 

Efter läsningen ville jag att eleverna skulle skriva några egna meningar utifrån de ord vi arbetat med. Vad händer i världen just nu? Jag valde två bilder och skrev på tavlan:

Nu gräver en flicka ett hål. 
Nu kokar pappa gröt. 

Sedan skrev vi tillsammans utifrån två andra bilder:

Nu äter pappa lök på en pizza. 
Nu går min kompis in i ett hus. 
Exempel ur boken Just nu skriven av Lotta Olsson och
illustrationer Olof Landström

Därefter fick eleverna välja bilder och skriva egna meningar. En elev valde en bild på en båt. Jag stöttade genom att ställa frågor. Vad gör båten? Vart åker den? På så sätt blir skrivundervisningen mer dialogisk och eleverna blir medskapare i skrivandet. 

I den här gruppen där eleverna kämpar med att komma igång med läsning och skrivning är användandet att digitala verktyg en betydande resurs men jag är medveten om att skriva för hand också är mycket viktigt. Det finns forskning som visar att när man skriver för hand involveras hjärnan mer och flera förmågor samspelar, som motorik, kognition och perception (Mangen 2017). Att forma bokstäver med pennan aktiverar muskelminnet vilket gör att vi minns bättre det vi skriver för hand (Lundborg 2019). Jag varvar användandet av digitala verktyg med att skriva för hand och eleverna får ofta illustrera sina texter.

I en grupp med nyanlända elever har jag arbetat med den fina diktantologin En bro av poesi. En bok utgiven av Svenska Akademien med dikter i urval av Ann Boglind och Anna Nordlund och illustrationer gjorda av landets främsta barnboksillustratörer. 10 av dikterna har animerats och finns på UR Play, Gestaltande dikter för barn. En av de animerade dikterna är Snögubbe, tögubbe av Hanna Lundström. 

Snögubben känner sig sliten
Han droppar och näsan känns lös
I stuprännan rusar det vatten
Han minns hur det var när han frös
När vintern var frasig av rimfrost
När skaren var som diamant
När isen och skidspåren blänkte
Och mörkret var isande sant
"Jag tror att jag helst blir nåt annat" 
så mumlar en gubbe av snö
Och då faller näsan av morot
i pölen av smältande snö
Dikten Snögubbe, tögubbe av Hanna Lundström, illustration Lotta Geffenblad.

Vi började lektionen med att titta på filmen utan avbrott. Vi tittade en andra gång och den här gången stoppade jag och förtydligade ord och fraser. Eftersom majoriteten av eleverna nästan gått ett år i svensk skola, var många av orden bekanta. Flera av de nya fraserna gestaltades på ett fint sätt i filmen (i stuprännan rusar det vatten, isen och skidspåren blänkte). Därefter tog jag fram boken och visade dikten med Lotta Geffenblads fina illustration. Vi gick en runda i gruppen och eleverna fick säga vad de såg i bilden. 

Den animerade filmen gav eleverna stöttning som underlättade förståelsen och blev en bra ingång till samtalet som följde, där vi pratade om såväl textens innehåll som språk. Eleverna gavs möjlighet att använda språket för att ”tänka, kommunicera och lära” (Lgr11). I samtalet kopplade de även dikten till andra texter vi läst. Uttal, betoning och satsmelodi övades när vi högläste dikten. En språkutvecklande lektion där digitala verktyg användes om en resurs i undervisningen med texten i centrum. 

Att skriva med digitala verktyg är motivationshöjande och när det gäller nyanlända elever möjliggör tekniken också en transspråkande undervisning. Jag kan i min planering översätta ord och begrepp till elevers olika modersmål som underlättar förståelsen och att snabbt kunna visa bilder eller översätta ord är ovärderligt.

I undervisningen översätter också eleverna ord och begrepp till sitt modersmål. De som är i början av sin skrivutveckling kan skriva på sitt modersmål och översätta till svenska. Det innebär att de kan delta i undervisningen även om de har ett begränsat ordförråd på målspråket. Genom att använda digitala verktyg kan jag också variera min undervisning vilket är ett sätt att skapa motivation och engagemang hos eleverna. 

Exempel på bildkort skapade i Widget

Referenser

  • Lundborg, G (2019) Handen i den digitala världen Carlsson
  • Kursplan för svenska som andraspråk Lgr 11 (2019) Skolverket
  • Nordmark, Maria (2020) Att skriva med eller utan digitala verktyg
  • Skolverket https://modernpsykologi.se/2017/04/19/nu-okar-intresset-for-handens- betydelse-for-hjarnan/

Jessica Mellgren är lärare i svenska som andraspråk och förstelärare i språkutveckling på Vikingaskolan, en F–6 skola i Haninge. I sin blogg skriver hon om arbetet med nyanlända elever och flerspråkighet. Hon skriver också om läs- och skrivundervisning med boken i centrum. www.jessicamellgrenblog.wordpress.com

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nytt nummer av Lisetten – tema Digitalisering

Kallelse till årsmöte!

Välkommen till riksförbundets viktigaste möte. På årsmötet kommer vi gå igenom styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska berättelsen och lägga 2021 till handlingarna. Vi kommer att fokusera på framtiden och välja en ny styrelse, diskutera arbetsplan samt lyssna på medlemmars idéer och tankar. 

Anmäl ditt deltagande på årsmötet genom att skicka ett mejl till info@svariks.se. Du som anmäler dig får sedan länken till mötet i Zoom. Det finns också möjlighet att delta på plats. Årsmöteshandlingar finner ni här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte!

Ute nu och i lösnummer på svariks.se- Julnumret med temat grammatik

En modersmålslärare och en svenska som andraspråksdidaktiker sammanstråla för att dra nytta av att synliggöra likheter och skillnader, språklig struktur och byggstenar i svenskan och i dari. De vill gärna inspirera fler att jobba med ett jämförande och transspråkande perspektiv på grammatiken.

Sammanstrålning av sva och modersmål för ett jämförande perspektiv!
Text och bild: Johanna Söderlund och Tahera Ahmed

Vi två, Tahera och Johanna, har träffats på en kollegial mötesplats om transspråkande. En träff då vi delar teorier om första och andraspråksutveckling, konkretiserar arbetssätt och förhållningssätt om hur elevers och studenters modersmål blir ett reellt och viktigt verktyg för progression i både svenskan och i andra ämnen. Under mötesplatsen noterade vi vårt bådas intresse om och för språkets detaljer och byggstenar samt bådas bevandring inom språkteorier vilka säger oss att andraspråksutvecklingen stöds av att utveckla första språket, och vise versa.

Under mötesplatsen om transspråkande presenterade Tahera att hon jobbar med att konstruera en språktabell och genom den visualisera och jämföra några drag och grundläggande skillnader mellan dari och svenska, som hon identifierat som väsentliga för modersmålslärare att påvisa i handledningen av sina elever. Jag, Johanna jobbar med svenska som andraspråksutveckling genom ett transspråkande perspektiv och språk- och kunskapsutvecklande metoder, och har Processbarhetsteorins fem grammatiska hierarkiska nivåer som referenspunkter i bakhuvudet när vi nu ses på Språkcentralen i Malmö, beläget på entrevåningen på Grundskoleförvaltningen i Rönnenhuset, där stadens alla studiehandledare och modersmålslärare på över 50 språk har sin bas för att sammansmälta våra perspektiv.

Som utgångspunkt för vår diskussion hittar vi också flera formuleringar i läroplanen för svenska som andraspråk och för ämnet modersmål. Både centralt innehåll och kunskapskrav säger att vi ska jobba jämförande mellan språk och som kunskapskrav för årskurs 9 i svenska som andraspråk läser vi på E-nivå att eleven ”ska kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk”

– En utmaning man tidigt noterar hos många andraspråksinlärare är ju processandet kring huvudsatsordföljden, att få till verbets placering på andra plats. Inledningsvis ser man inte sällan korta huvudsatser och sedan negationen därtill. Till exempel: jag studerar, jag studerar inte. -Sedan sker processandet vidare, vilket vi ju genom vår undervisning vill stimulera så att inläraren börjar spetsställa något annat än subjekt och även formulerar mer utbyggda fundament, fortfarande med utmaningen att få verbet korrekt på andra rätt plats, säger jag.  

– Ja, men inget av detta är konstigt, säger Tahera. Om vi jämför med mitt språk dari så kommer verbet nämligen alltid sist i satsen. Svenskan är ett SVO-språk och Dari är ett SOV-språk och ett exempel utifrån ovan som Förra sommaren studerade jag inte blir så här: Sommaren året förra jag inte studerade, alternativt: Jag sommaren året förra inte studerade.

Tahera skriver och visar mig först på dari och sedan på svenska för att jag ska förstå, jag noterar de många arabiska bokstäverna och tänker på vilken verklig utmaning, svårighet och tröskel språkskillnaderna innebär för våra svenska som andraspråkselever. Jag för min del förstår absolut ingenting av det arabiska alfabetet och skulle heller inte ha någon strategi för hur jag skulle ta mig an att lära bokstäver, ljud och sedan forma till ord på dari?

-Men detta är ju så intressant med verbets placering, fortsätter jag. Det är verkligen inte konstigt att inlärare kan stöta på problem, för att börja med något, med verbets placering. Vi ser enkelt att det vore givande för både elever och lärare att jobba med identifikation av verben på svenskan och modersmålet, lägga meningarna bredvid varandra, eller varför inte klippa sönder dem för att sedan placera dem rätt igen, och konkret dra nytta av att jämföra verbets plats i satsen? resonerar jag och fortsätter; om jag gör en fråga istället som Studerade jag förra sommaren? Hur blir det på dari?

Aya är ett ord som markerar att det är en fråga, svarar Tahera. Istället för att ställa verbet i början, använder vi aya så att det blir: Aya jag somrarna förra studerade?

Jag ger mig på ett försök – Aya, säger jag, studerade jag ofta om
somrarna, aya… Tahera skrattar och rättar mig, jag betonar aya helt fel.
– På tal om betoning, fortsätter hon, i muntliga konversationer kan man också förstå att meningen är en fråga genom att man ändrar betoning istället för att använda aya.

– En annan grammatisk aspekt som jag alltid stimulerar mina inlärare att processa är adjektivets kongruens, först i attributiv ställning så som en snäll lärare, ett snällt barn och flera duktiga elever och sedan den något mer komplexa predikativa, efterställda ställningen läraren är snäll, barnet är snällt, flera elever är duktiga. – Kongruerar ni adjektivet på dari? frågar jag.
– Nej, vi kan inte överföra den här kongruensstrukturen eftersom flera aspekter skiljer sig åt hur vi uttrycker substantiv och adjektiv tillsammans, men på dari blir exemplet ovan med attributiv ställning, en lärare snäll, ett barn snäll och flera elev duktig och i predikativ ställning blir exemplet: läraren snäll är, barnet snäll är, flera elever duktig är, säger Tahera.

Dari har nämligen inte utrumformen. Det finns endast ordet yack för svenskans en och ett och därför markeras inte bokstaven -t i ett snällt barn när vi skriver på dari, fortsätter hon.
– Den dubbla bestämdheten ska ju vara en ganska unik konstruktion för svenskan, fortsätter jag. Har dari något som liknar den dubbla bestämdheten som de svåra böckerna?
– Nej, på dari konstruerar vi inte så. Det skulle bli böckerna svår i stället.

– En annan sak jag funderar på, säger jag, är att svenskan uttrycker tidsskillnader, tempus, nu och då genom verbets böjning, och att vi måste tänka på om vi rör oss i nutidssystem eller dåtidssystemet för att harmoniera inom rätt tidsaspekt exempelvis från presenssystemet: Jag är inte hungrig nu för jag har just ätit lunch som inom dåtidssystemet blir jag var inte hungrig, för jag hade just ätit lunch, och så tar vi tema för att befästa och lära verbens ändelser och böjning utifrån desstillhörighet i verbgrupp, säger jag.
– Vi uttrycker också tempus på dari genom att böja verbet, men själva verbet ändrar sig beroende på vilken person som utför, om det är jag, han, hon, säger Tahera.
– Okej och sist men inte minst är ju bisatsordföljd med negationen inkluderad på rätt plats en konstruktion som räknas som avancerad enligt utvecklingsstadier, vilken jag alltid brukar låta mina inlärare träna genom exempelvis återgivande tal, säger jag.
– Har ni huvudsatser och bisatser på dari?
– Ja, vi har huvudsatser och bisatser och själva ordföljden är densamma i båda, även om bisatsen är underordnad. förklarar Tahera. Ett exempel med huvudsats och bisatser på svenska; jag klarade inte provet eftersom jag inte (hade)
pluggat igår
blir på dari jag på provet inte klarade eftersom igår jag inte pluggat.

– Se där, om vi inte avslutar med ett plats- eller tidsadverbial i bisatsen på svenskan så ser vi verbet på samma plats här i båda våra språk! avslutar vi.

Vi två, Tahera och jag, vill försöka sprida de här tankarna om arbetssätt och frågeställningar som lyfter fram ett jämförande perspektiv mellan språk betydligt mer i skolvardag och undervisning. Hittills har vi initierat och dryftat våra tankar om de jämförande språktabellerna för flera språkgrupper här på Språkcentralen, som inspiration att lyfta fram språkens byggstenar, likheter och skillnader. En poäng med att titta närmare på modersmålet och koppla dess grammatik till svenskan är att skapa en större språklig metaförståelse och konkretisering. -Detta blir en form av transspråkande och de grammatiska begreppen och strukturerna belyses med avstamp på båda språken. Vi utgår inte bara från det svenska språkets struktur.

Referenser och vidare läsning:
Flyman Mattsson, A. & Håkansson, G. 2010: Bedömning av svenska som -andraspråk – en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur.
Söderlund, J. 2014: Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin – har andraspråksinlärare på Komvux utvecklas språkligt mellan olika kurser? Kandidatuppsats, Språk och Litteraturcentrum, Lunds universitet.
Om bestämd och obestämd form i svenskan – Språkbruk (hämtad 211127).

Tahera Ahmed är modersmålslärare i dari sedan 2004. Hon har sin bas på Språkcentralen i Malmö där man bland annat jobbar utifrån sina språk i språkgrupper och samarbetar med lektionsplanering och materialtillverkning utifrån kursplanen och elevers behov. Tahera kommer från Afghanistan med utbildning från Kabul universitet och därtill språk- och pedagogiskt utbildning på flera lärosäten i Sverige.
Johanna Söderlund är utvecklingssekreterare på utvecklingsavdelningen PDM i Malmö Stad med inriktning svenska som andraspråk, flerspråkighet och transspråkande. Hon har ett särskilt intresse för läsutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utifrån dessa grunder. Hon är styrelseledamot i SVARIKS och sammankallande för Lisettens redaktionsråd sedan våren 2019.

Dari: Språket dari tillhör det indoeuropeiska språket och kommer från samma språkträd som persiskan. Pashto är systerspråk och så även sanskrit. Bokstäverna är de samma som i det arabiska alfabetet men språket dari har fyra bokstäver ytterligare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ute nu och i lösnummer på svariks.se- Julnumret med temat grammatik

Kan undervisning fortfarande vara radikal?

På sjuttiotalet blev språkläraren och filosofen Paulo Freire vänsterns huspedagog och spreds bland progressiva lärare i hela världen. Men i Sverige blev han felöversatt, och först 50 år senare ges hans klassiska De förtrycktas pedagogik ut med rätt titel. Men har tiden sprungit ifrån Freire?

Pedagogik för förtryckta gavs ut på svenska 1972, översatt från de engelska och tyska utgåvorna.

Artikel publicerade i Lisetten nr 3 2021
Text: Mårten Michanek

Idag, den 19 september, är det 100 år sedan Paulo Freire föds i nordöstra Brasilien. Först utbildar han sig till jurist, men gifter sig med läraren Elza Maia Costa de Oliveira som inspirerar honom att undervisa istället. Tillsammans organiserar de under 1940- och 50-talen kulturcirklar på den brasilianska landsbygden, där fattiga lantarbetare lär sig läsa och skriva. Freire ser undervisningen som en revolutionär praktik, där eleverna inte bara ska lära sig beskriva sin verklighet, utan också förändra den tillsammans. Kulturcirklarna sprider sig, och under 60-talet ger Brasiliens regering Freire i uppdrag att utforma ett nationellt alfabetiseringsprogram.

Men 1964 avsätts regeringen i en militärkupp, Freire utropas till landsförrädare och fängslas. Han släpps snart men uppmanas lämna landet, och fortsätter sitt arbete i Chile. 1968 skriver han Pedagogia do Oprimido, som snart översätts till en mängd språk och märkligt nog ges ut på svenska som Pedagogik för förtryckta 1972. Märkligt, eftersom Freire redan i inledningen förtydligar att det han kallar ”de förtrycktas pedagogik” är ”en pedagogik som måste formas med, inte för de förtryckta”. Kanske beror den tveksamma titeln på att översättningen inte gjordes från originalet, utan utifrån de engelska och tyska utgåvorna.

Nu kommer den som De förtrycktas pedagogik, översatt direkt från det portugisiska originalet.

Men det har alltså åtgärdats nu, när förlaget Trinambai låtit Nadia Alves översätta direkt från portugisiska. Nostalgikern saknar kanske idolporträttet av Freire på framsidan, men får i den nya utgåvan å andra sidan kapitel- och underrubriker som gör boken mer överblickbar och nya stycken som verkar ha försvunnit i den tidigare översättningen.

Jesus och Marx
I Sverige har Freires pedagogik främst blivit känd som dialogpedagogik. Själv talar Freire främst i termer av en problemformulerande eller frigörande pedagogik. En av de filosofiska utgångspunkterna är Hegels idé om att maktojämlikheter håller mänskligheten tillbaka, och att förtryckaren som inte erkänner den förtryckte berövar dem båda deras mänsklighet. Den tanken leder Freire in i marxistisk teori om makt och motstånd. Hans eget bidrag till den traditionen blir att lyfta fram utbildning som en avgörande del av den politiska praxis där den förtryckte ska befria inte bara sig själv utan i förlängningen även förtryckaren, och bli mänskligare.

Freire var också djupt religiös, och beskriver i en tv-intervju hur det var Jesus som vägledde honom till arbetet med fattiga. Men när han försökte förstå varför de fattiga var fattiga hittade han Marx.

– Och Marx hjälpte mig att bli en bättre kristen, säger Feire.

Idéhistorikern Patricia Lorenzoni har skrivit ett förord till den nya utgåvan. Foto: Niclas Fasth

Socialism och kristendom kan tyckas vara en udda kombination, men var under Freires tid inte ovanlig inom den latinamerikanska befrielseteologin, förklarar idéhistorikern Patricia Lorenzoni som forskat om kolonialism och kristendom i Brasilien, och skrivit ett förord till den nya utgåvan.

– I befrielseteologin finns en sammansmältning av kärlek och solidaritet, säger Patricia. Den kristna kärlekstanken tillför till socialismen ett absolut krav på gränslöshet, en ovillkorlig universalism där solidariteten inte kan begränsas till mitt folk, min grupp eller min familj, utan måste gälla alla. Och marxismen tillför till det kristna en ovillkorlig förankring i det materiella, där kärleken inte kan vara bara en idé, utan kärlekens praktik måste kopplas till dina och mina materiella villkor.

Då framtiden var radikalt öppen
Mycket har hänt med den traditionella skola som Freire kritiserar sedan boken först gavs ut för ett halvt sekel sedan. Det han kallar ”bankundervisning” karaktäriseras av sådant som till stor del är utmanat i dagens svenska skola, som det monologiska klassrummet, elevernas passivitet och bristen på medbestämmande. Har då Freires ideal fått genomslag, och den frigörande pedagogiken vunnit?

Mycket har hänt med den traditionella skola som Freire kritiserar sedan boken först gavs ut. Har då Freires ideal fått genomslag, och den frigörande pedagogiken vunnit?

Tveksamt, eftersom kärnan i hans analys handlar om ifall undervisningen bidrar till politisk utveckling, för eleverna och för samhället. I det avseendet skulle han nog betrakta demokratisynen i den svenska skolan som alltför statisk. Skolan kan inte vara frigörande om människan, historien och samhället ses som färdiga, och något som eleverna ska assimileras in i. Istället måste eleverna få vara i blivande.

På så sätt vittnar De förtrycktas pedagogik om ett annat politiskt landskap, präglat av förtryck och kamp, men också av möjligheter. Trots de tuffa oddsen slutar Freire aldrig drömma om revolution och en annan samhällsordning. Drömmar som kan kännas långt borta idag. Vilka möjligheter har dagens elever och lärare att faktiskt förändra samhället? Freire hade nog varit föga imponerad av ett sådant resonemang. En hopplös pedagog är en död pedagog, slår han fast, och förklarar samtidigt att hoppet föds i praktiken, av att börja förändra tillsammans.

“Freires klassanalys kan verka föråldrad idag. Men om man inte tänker befrielsen kollektivt blir det lätt väldigt urvattnat.“

Att tänka just tillsammans, snarare än enskilt, är också en aspekt som kanske är svårare idag. Patricia Lorenzoni är rädd att mycket går förlorat när Freire plockas upp i nya sammanhang.

– Freires kompromisslösa klassanalys kan nog framstå som rätt föråldrad idag, tror Patricia. Men om man inte förstår befrielseprojektet som ett kollektivt, socialt projekt, utan tänker att det handlar om att vi alla ska bli fria individer, då blir det ju lätt väldigt urvattnat. Då riskerar det att snarare bli en fostran till nyliberal individualism.

Att använda Freire idag
Idag syns arvet efter Freire kanske tydligast i den normkritiska pedagogiken, där han använts för att utveckla undervisning mot rasism, sexism och homofobi. Även om Freire ger exempel från litteracitetsarbetet på den brasilianska landsbygden är hans språk ofta mer analytiskt abstrakt, så att resonemangen lätt kan appliceras även på andra maktrelationer. Översättaren Nadia Alves är positiv till att Freires pedagogik sprids och används i nya sammanhang.

Översättaren Nadia Alves hoppas att Paulo Freire nu når en ny generation svensk-språkiga läsare. Foto: Tiago Lai

– Freire var ju positiv till att hans verk översattes och därmed nådde andra målgrupper, berättar Nadia. Jag tänker att det tyder på att han tyckte att idéerna och strategierna kunde vara av intresse och nytta även för läsare utanför hans ursprungliga sammanhang och läsekrets, utan att för den skull förminska problematiken i det specifika sammanhang där han utformade sina idéer.

Med den nya utgåvan hoppas Alves att nya generationer svenskspråkiga läsare hittar Freire.

– Det var ju lite det som var tanken med nyöversättningen, just att förbättra tillgängligheten till Freire på svenska. I förlängningen hoppas jag att den kan hjälpa en yngre läsekrets att få upp ögonen inte bara för Freire och befrielseteologin utan även för de många andra intressanta tänkarna och idéströmningarna som han hänvisar till.

Vill du läsa fler artiklar från Lisetten? Prenumerera!

Patricia Lorenzoni hoppas också på ett ökat intresse för Freires pedagogik, men påminner om att fundera över vad som behövs i det sammanhang man själv befinner sig.

– Freire är absolut värd att sparkas till liv! tycker Patricia. Men han kan inte läsas som ett färdigt recept. Är man till exempel lärare med svenska staten som arbetsgivare behöver man ju vara medveten om att skolan är en samhällsbevarande institution med uppgift att producera en viss sorts människor till en viss arbetsmarknad. Då kan inte Freires pedagogik appliceras rakt av.

Men hon tror likväl att det finns mycket att ta vara på i De förtrycktas pedagogik.

– Freire menar att den kunskap eleverna har med sig in i rummet är en värdefull källa till kunskap. Det kan ju till exempel vara elevernas många språk. Överhuvudtaget tanken på att det finns en kunskap om världen hos den fattigaste, den mest underordnade, den mest förtryckte. Freire rör sig bland jordlösa lantarbetare i Latinamerika, men vilken slags erfarenhet är platsen där den kunskapen finns nu? I Europa idag kan jag inte se den starkare än i migrationsregimen och papperslösheten. Om det är någon som vet någonting om världen idag så är det de papperslösa.

Mårten Michanek är lärare i svenska och svenska som andraspråk, undervisar vid Stockholms universitet och tycker om bokcirklar. Vill du vara med och läsa och diskutera De förtrycktas pedagogik i höst? Mejla marten.michanek@su.se

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kan undervisning fortfarande vara radikal?

Utmaningar vid läsning av skönlitteratur i svenska som andraspråk på gymnasiet

Snart är det sommar och sommarläsning väntar. Vad bör vi tänka på i vår läsundervisning med andraspråkselever? Ta del av en artikel från senaste numret av Lisetten om läsundervisning på gymnasiet.

Det är vår upplevelse som svensklärare att elever ofta stöter på utmaningar vid läsning och tolkning av skönlitteratur. Samma utmaningar möter naturligtvis elever som läser svenska som andraspråk men utmaningarna är ofta mer komplexa i dessa grupper. Under 2018 fick vi via ett samarbete mellan Malmö stad och Pedagogisk inspiration i Malmö möjlighet att genomföra en studie på vår egen undervisning. Syftet var att kartlägga vilka utmaningar som fanns representerade i en undervisningsgrupp i svenska som andraspråk och att med hjälp av undersökningen utveckla vår egen läsundervisning.

Artikel publicerad i Lisetten nr 2, 2021
Text: Elin Dahmberg och Terese Björkman

VAD ÄR MTLS?
Malmö Teaching and Learning Studies är ett samarbete mellan Malmö stads skolor och Malmö universitet. Projektet ger möjlighet för lärare och andra som arbetar i Malmö stads skolor att genomföra praktiknära forskningsprojekt som bidrar till ett fördjupat kunnande om undervisning och lärande. Deltagarna får stöd av forskare i att genomföra undersökningar och analyser i egen verksamhet. Det finns mer att läsa om MTLS här.

Vår kartläggning av vilka utmaningar elever stöter på vid läsning och tolkning av skönlitteratur bestod av flera delar. En del var att eleverna efter sin läsning av en novell fick samtala i grupper om vilka strategier de använde sig av. Det framkom då att elevernas främsta strategi för att förstå en text är att läsa den flera gånger och att de därmed ser tiden som en avgörande faktor för läs- förståelse. Detta leder enligt eleverna till att de lätt upplever tidsbrist. En annan strategi som eleverna lyfte fram var att slå upp okända ord i ordbok eller lexikon.

Astrid Roe (2014) konstaterar att ett kännetecken för svaga läsare är att de inte registrerar när de inte förstått, uppfattar vilka ord som är viktiga eller inte förstår hur texten är strukturerad. Vi såg flera exempel på detta i gruppsamtalen.

Elever som hade svårt att förstå novellen hade också svårt att peka ut avgörande delar och så kallade kritiska aspekter i texten. I stället gav de mer övergripande och svävande svar som inte tydligt tog sin utgångspunkt i specifika ord eller meningar i texten. Ett annat kännetecken för svaga läsare menar Roe är att de lägger till information som inte står att hitta i texten istället för att successivt under läsningen koppla ihop ny information med annan information i samma text. Eleverna ger alltså intryck av att försöka gissa och resonera sig fram till något som verkar som en rimlig slutsats.

Ytterligare en utmaning representerad i gruppen rör användningen av analysbegreppen. Vi såg flera exempel på det som Maritha Johansson (2016) kallar pseudobegrepp, nämligen att tillämpa begrepp vid fel tillfälle eller utifrån en egen definition.

I våra gruppsamtal fick eleverna resonera om användningen av analysbegrepp. Eleverna sa bland annat att det är enklare att förstå begreppen i undervisningen, än att använda dem vid arbete på egen hand. Detta visar att eleverna upplever stöd av modellering genom vilken läraren lotsar eleverna i analysarbetet och begreppsanvändningen.

Maritha Johansson skriver att ett vanligt tillvägagångssätt för att undervisa om litteraturvetenskapliga begrepp är att först presentera begreppen för att sedan låta eleverna läsa en text och försöka applicera begreppen på texten. Hon menar att man i stället bör utgå från läsupplevelsen och texten för att därefter introducera begrepp som passar i det fallet.

I vår kartläggning lät vi förutom gruppsamtal några elever enskilt läsa ytterligare en text. Eleverna uppmanades att ”tänka högt” och beskriva vilka slutsatser de drog under läsningens gång, vad de inte förstod och hur de försökte hantera det. I de här enskilda läsningarna framkom den tredje utmaningen. Den rör det som Monika Reichenberg (2014) kallar dubbel inlärningsbörda, vilket innebär att elever med ett annat modersmål än svenska inte bara behöver förstå ett innehåll uttryckt med ord på ett andraspråk utan också behöver vissa kulturspecifika kunskaper för att förstå en text. Till exempel behövde man som läsare av den aktuella texten förstå att svart är en vanlig färg på kläder när man sörjer.

Kartläggningen av elevernas utmaningar gav oss några viktiga insikter. I det fortsatta arbetet tog vi med oss det som eleverna uttryckte i gruppsamtalen, att de upplevde stöd genom lärarens modellering.

Vid gemensam läsning där modellering ingår, kan läraren under läsningen göra eleverna uppmärksamma på viktiga aspekter i texten. Det kan handla om såväl specifika ord, kulturspecifika företeelser som textens uppbyggnad. Genom modellering får eleverna kunskap om att det finns kritiska aspekter i en text, hur dessa kan se ut och vilken betydelse de har för förståelsen av texten. Eftersom modelleringen är en del av ett gemensamt klassrumsarbete kan elevernas tankar och uppfattningar om text fångas upp i samband med olika klassrumsaktiviteter. Då kan kulturspecifika referenser och innehåll förklaras och oklarheter redas ut av läraren i samtal med eleverna. Det möjliggör också för läraren att utgå från de iakttagelser som eleverna har gjort för att kunna introducera de analysbegrepp som är relevanta och aktuella, på det sätt som Maritha Johansson (2016) beskriver.

Elin Dahmberg är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Terese Björkman är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och psykologi. De arbetar på Malmö latinskola i Malmö. Under undersökningen och kartläggningen om utmaningar vid läsning hade de stöd av Jens Ideland, vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk Inspiration (Pi) Malmö och Catarina Economou på Malmö Universitet, för att fördjupa de ämnesdidaktiska resonemangen.

Referenser

  • Johansson, Maritha (2016). Litterär förståelse och begreppsanvändning. Stockholm: Skolverket. Länken borttagen (Hämtad 2019-10-23.)
  • Reichenberg, Monica (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet (andra upplagan). Stockholm: Natur och Kultur.
  • Roe, Astrid (2014). Läsdidaktik. Efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerups.

Publicerat i Aktuellt, Lisetten | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Utmaningar vid läsning av skönlitteratur i svenska som andraspråk på gymnasiet

Svariks tycker till!

En mängd utredningar, förslag till förändringar och politiska utspel görs återkommande kring skolan. Ämnet svenska som andraspråk diskuteras och debatteras ofta och riksförbundet bevakar och följer med i debatten.

Under våren har det funnits möjlighet att yttra sig i bland annat utredningen Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) och även tycka till kring förslagen på reviderade kursplaner inom sfi och komvux utifrån att det blir en förenklad betygsskala på:

  • grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning
  • kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå
  • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Prov i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap?

När det gäller Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) så är riksförbundets ställningstagande i korthet:

Svariks avstyrker
● utredningens förslag att införa krav på svenska och samhällskunskap för medborgarskap.
● att kunskaper ska kunna visas upp på andra sätt om ett medborgarskapsprov införs. (Kap. 8)

Svariks ställer sig tveksam till att ett införande av kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för medborgarskap bidrar till att förena medborgarna och öka känslan av samhörigheten med Sverige för alla. (kap 6) Risken är istället att införandet leder till samhörigheten minskar och integration försvåras.

Svariks föreslår att
● om införande av medborgarskapsprov ändå görs behöver samhället skapa bästa möjliga
förutsättningar för att individer ska klara av att få godkänt på provet för att därigenom öka
samhörigheten med Sverige och eliminera risker för exkludering och utestängande
● reella satsningar på sfi och den kommunala vuxenutbildningen görs i linje med de förslag som presenterats i KLIVA-utredningen (SOU 2020:66).

Här kan man läsa riksförbundets yttrande och remissvar i sin helhet:
Yttrande över Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt
medborgarskap (SOU 2021:2)

Förändrade kursplaner inom sfi och komvux på grundläggande nivå

Till yttrandet har Svariks enbart läst de förslag till reviderade kursplaner som rör förbundets ämnesområde dvs kursplanen för sfi samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Svariks väljer i yttrandet att kommentera valda delar ur konsekvensutredningen som gjorts inför de föreslagna förändringarna. Överlag har förbundet inga större invändningar gentemot de föreslagna förändrade kursplanerna men vill ändå göra medskick kring utmaningar som kan uppstå.

Framförallt vill riksförbundet lyfta fram vikten och betydelsen av att gediget och tydligt kommentars- och stödmaterial tas fram kopplat till kursplanerna och kunskapskraven.

En del av strykningarna i kunskapskraven (sfi) kan, även om förklaringarna från Skolverkets perspektiv är förståeliga, riskera att faktorer och strategier som är gynnsamma för elevernas språkutveckling och progression nedprioriteras då de inte längre finns kvar under kunskapskraven.

Att använda gester, etablera social kontakt och agera utifrån instruktioner på ett i huvudsak fungerande sätt är alla exempel på sätt att agera kommunikativt och om det stryks från kunskapskraven blir det av stor vikt att det kan återfinnas i syfte och mål alternativt i kommentarmaterial från Skolverket.

Det finns också en farhåga från förbundets sida att ett alltför ensidigt fokus på snabb genomströmning och att bli klar med utbildning så snart som möjligt kan leda till lägre ambitionsnivå och sänkt ribba som sfi och svenska som andraspråk vilket eleverna inte kommer att gynnas av.

Alltför snabb genomströmning kan i värsta fall riskera att elever går snabbt igenom kurserna på sfi men inte får tillräckligt stabil och solid grund för att kunna ta till sig språk och innehåll i andra kurser som eleven senare påbörjar. Tid behövs för att hinna etablera språk och strategier som är gynnsamma för parallella och framtida studier.

För att nå stärkt kvalitet och ökad likvärdighet behövs bland annat riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare inom sfi gällande bedömning och betygssättning där lärare, helst gemensamt, kan få ta del av bedömningsstöd, allmänna råd och kommentarmaterial.

Här kan man läsa riksförbundets yttrande och remissvar i sin helhet:
Yttrande över förslag på reviderade kursplaner på sfi och komvux utifrån förenklad betygsskala

Publicerat i Aktuellt, Riksförbundet, Uncategorized | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Svariks tycker till!

Rosengård rapporterar – En likvärdig undervisning, men hur?

Svariks följer samhällsdebatten och jobbar för svenska som andraspråk, undervisning och skola som rör flerspråkiga elever inom alla skolformer. Just nu granskas skolsituationen i Malmö i Sydsvenskan. I årets första nummer av Lisetten tar vi del av försteläraren Sofie Nilssons skrivundervisning i en flerspråkig miljö. Hon arbetar på Rosengårdsskolan och genom hennes artikel får vi konkret inspiration och vägledning av bland annat cirkelmodellen.

Artikel publicerad i Lisetten nr 1 2021
Text och bild: Sofie Nilsson

På Rosengårdsskolan möter vi elever från världens alla hörn, vissa elever saknar helt skolbakgrund och vissa elever har gått delar av grundskolans tidiga år i sina före detta hemländer. För de elever som kommer nyanlända till oss på skolan finns inget annat alternativ än att börja i helklassundervisning med ordinarie klass. Någon förberedelseklass finns ej inom vår organisation vilket innebär en utmaning för oss lärare pedagogiskt, metodiskt och didaktiskt. Nedan skildrar jag min undervisning i en klass av både nyanlända elever och svenska som andrapråkselever.

På Rosengårdsskolan arbetar idag 100 personer varav 36 är grundskollärare, 32 behöriga och fyra är inte behöriga. Övrig personal är speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, elevassistenter, fritidspedagoger, logoped, administration, skolsköterskor, två kuratorer, vaktmästare, skolbibliotekarie, IT-pedagog och sex stycken i ledning.
Källa: Rosengårdskolans administration utifrån Malmö stads register Extens, mars 2021.

Systematiskt kvalitetsarbete 
På Rosengårdsskolan har vi ett tydligt årshjul för vårt systematiska arbete, bland annat har vi vid två tillfällen per termin så kallade målkonferenser. Dessa innebär att samtliga undervisande lärare markerar alla elever med en färg i ett gemensamt dokument baserat på var eleven ligger kunskapsmässigt. På det sättet visualiseras de elever som anses ha möjlighet att nå målen inom en lite kortare tidsram och samtidigt får man en bild av vilka kunskapskrav eller övergripande förmågor som eleverna är i behov av att utveckla. Utifrån det färgkodade dokumentet diskuterar sedan samtliga undervisande lärare vilka färdigheter eller förmågor som eleverna behöver utveckla och sedan ta vi gemensamt fram en plan om hur vi vill organisera och planera vår undervisning. 

Ett exempel kan vara att samtliga lärare under en period jobbar med den skriftliga förmågan i sina ämnen och använder samma stödstrukturer. Framgångsfaktorn här är att jag som  svenska som andraspråkslärare inte lämnas ensam i arbetet med att stötta eleverna med att utveckla sitt skriftspråk, det är allas vårt gemensamma ansvar.  

Cirkelmodellen 
När jag får mina elever i årskurs fyra gör jag alltid en treårsplan i form av ett årshjul så att inte någon av texttyperna glöms bort. Vinsten med att arbeta enligt denna struktur är att jag och eleverna tydligt ser hur deras skrivande utvecklas genom åren. I årskurs fyra tar varje texttyp cirka 6-8 veckor att gå igenom ordentligt medan vi kan gå igenom en hel cirkelmodell på en vecka med fantastiskt resultat i årskurs sex. Treårsplanen kan justeras efterhand beroende på hur eleverna utvecklas. 

Att arbeta med cirkelmodellen har visat sig vara en framgångsfaktor som lett till en positiv kunskapsutveckling och vi kan också ana högre resultat på de nationella proven, även om  jag just nu inte kan styrka det med källa. 

I den första fasen introduceras eller repeterar vi lärandematrisen som jag skapar till varje skrivuppgift. Lärandematrisen tydliggör vad som krävs på varje kunskapsnivå. Tydligheten  innebär att eleverna får en förståelse för vad de behöver utveckla  för att komma vidare i sitt skrivande. 

I denna första fas lär vi i oss mer om det vi ska skriva om genom att tillsammans läsa tidningsartiklar och genretypiska texter. Vi ser även filmer och spelar ibland Kahoot. Vi använder oss också ofta av någon kooperativ struktur som till exempel Arket Runt. I Arket Runt ställer läraren en öppen fråga, till exempel ”vad vet du om våra världsreligioner?” Eleverna skriver allt de vet på varsitt blankt papper och skickar efter en stund sina papper till eleven som sitter bredvid. På detta sätt hjälps gruppen åt att ta fram fakta om det som ämnesområdet handlar om.  

En annan lärmetod som vi ofta använder är Fyra Hörn med målet att utveckla elevernas argumenterande muntliga förmåga och därmed kunna framföra sina åsikter. Fyra Hörn innebär att jag som lärare säger ett påstående, till exempel ”jag får lov att bli kär i vem jag vill”. Eleverna ställer sig i olika hörn där varje hörn representerar en ståndpunkt, ja, nej och kanske. Eleverna ska sen motivera sina val muntligt. 

Nästa steg är att titta på exempeltexter skrivna av före detta elever. Från början skrev jag egna exempeltexter men det tog väldigt lång tid och oftast blev det texter som eleverna inte kunde  känna igen sig i. Sedan jag började spara gamla elevtexter känner jag att nivån på elevernas texter har höjts. Mitt tips är att man med fördel kan visa en elevtext skriven av en elev i åk sex för eleverna i fyran för att öka motivationen för skrivandet. Förut om att använda elevtexter tittar vi även på lärobokstexter eller andra texter för att ge eleverna mer exempel på en textgenre.  

I fas två har jag valt ut vad det är vi ska fokusera på inom den texttyp som vi arbetar med. Det kan handla om gestaltande beskrivningar, styckesindelning, dialog och variationen i språket  som vi tränar genom att lära oss exempelvis tidsord och sambandsord. Dessa språkliga drag har jag med i mitt årshjul vilket underlättar för mig och eleverna att hela tiden öka kvaliteten på texterna. 

När vi kommit fram till fast tre skriver vi en text tillsammans, eleverna säger och jag skriver. Här förhandlar vi om språket och innehållet. Denna del kan jag uppleva som ganska krävande då det är många elever som vill vara aktiva och delta i samtalet och förhandlingen kan ta lång tid. Genom dessa förhandlingar kom mer vi in på såväl struktur som språkliga drag, meningsbyggnad  och stavning. Den gemensamma texten skriver jag alltid på dator så att vi kan gå in och redigera i texten. Hos många av våra elever är ordföljden, prepositioner och avsaknaden av språklig variation en stor utmaning. Genom att jag leder skrivandet i denna fas kan jag visa eleverna att man kan variera språket genom att till exempel slå upp synonymer för att på så sätt variera språket. Ett extremt bra hjälpmedel som synliggör överanvändandet av olika ord är ctr f. Den använder jag flitigt i min undervisning. I denna fas får eleverna med fördel använda sina modersmål vilket ofta för vårt gemensamma skrivande framåt.

Som stöd i det gemensamma skrivandet använder vi enkla tabeller med stor framgång där strukturen finns till höger och sedan skriver vi i kolumn till vänster. Med hjälp av våra modersmålslärare får eleverna stöd att översätta stödstrukturen.

Rubrik
Material
Gör så här!

När eleverna kommit lite längre i sitt skrivande och ska repetera en texttyp kan man med fördel göra del tre av cirkelmodellen i  par eller grupper. Man behöver inte heller skriva en hel text utan kan välja att utveckla just den del som eleverna tycker är svår.

I fas fyra väljer jag oftast att eleverna skriver en text på egen hand. Till sin hjälp har de vid behov stödstrukturen och lär matrisen och elever som som behöver stödmeningarna får gärna använda sig av dem. Dessa stödmeningar har vi tillsammans byggt upp under arbetets gång och de är ofta tagna från exempel texterna som vi djupdykt i under fas två. Stödmeningarna kan också utgöra startmeningar som till exempel:  
”Min åsikt är att . . .”.  

Stödmeningar
En viktig byggnad inom judendom är…
Judendomens symbol är…
Judarnas heliga bok är…
En ritual inom judendom är…
En viktig berättelse inom judendom är…
En levnadsregel för judar är att man ska…
En judisk högtid är…
… är en viktig person inom judendom.
Inom judendom finns … 

Avslutande reflektioner 
Min uppfattning är att om eleverna ges tillgång till stödstrukturer så används de vid behov, de elever som kommit längre i sitt skrivande avstår oftast. Genom att tidigt arbeta med en metod, med samma ”scaffolding” (Gibbons, 2006) lär sig eleverna vårt gemensamma arbetssätt vilket resulterar i att lärmiljön är god. Det kooperativa inslagen bidrar till att eleverna inte tar ansvar  enbart för sitt eget men även för varandras lärande. Detta arbetssätt stöds av den forskning som idag bedrivs om differentierad undervisning. Att till en början ge eleverna stöd men  sedan ta bort stödet successivt är en av grundpelarna i mitt sätt att arbeta. Allt stödmaterial är alltid tillgängligt för alla elever i  mitt klassrum (se bilder).

Digitala hjälpmedel som exempelvis talsyntes och stavningsprogram är en naturlig del av vår ledning och stimulans. Röstinmatning används ofta för att prata in sin text om man ännu inte  är så säker på att skriva och Google translate för att översätta enstaka ord från sitt modersmål. När eleverna skriver på egen hand finns det elever som först skriver på sitt modersmål och  sedan får de hjälp av en modersmålslärare att översätta texten. Det viktigaste är att alla elever får känna att de kan delta på sina villkor. 

Kamratrespons är en oerhört viktig del av undervisningen och även här underlättar datorn som arbetsredskap. Efter kamratrespons är det lätt att på datorn ändra i sin text. När alla fått respons av minst en klasskamrat ger jag respons antingen på gruppnivå och ibland på individnivå och efter det ändrar eleverna i sina texter igen. Om det finns möjlighet att skriva till en mottagare, till exempel en blogg, en annan klass, ett författarsamarbete eller en skrivtävling så märker jag att eleverna anstränger sig mer och verkligen vill att det ska vara en bra text. 

Sedan jag började systematisera mitt arbete och började använda mig av cirkelmodellen i min undervisning ser jag att elevernas skriftliga förmåga utvecklas väldigt positivt.

Jag har lärt mig att man ständigt behöver vara öppen för att utvärdera sig själv och sina undervisningsmetoder och anpassa dem efter den elevgrupp och de individuella elever man möter.

Att undervisa elever med en så spridd bakgrund är utmanande men också utvecklande och oerhört inspirerande.

SOFIE NILSSON 
Sofie Nilsson, förstelärare på Rosengårdsskolan i Malmö. Undervisar i svenska som andraspråk och so. Sofie har arbetat på Rosengårdsskolan i cirka tjugo år och driver som förstelärare olika processer för ett kollegialt lärande. Exempel på detta är digitalisering, implementering av nya kursplaner och ämnesträffar som är kopplade till skolans åtagandeplan. På Rosengårdsskolan går det 479 elever från F–8 med 15 olika språk registrerade.

Publicerat i Aktuellt, artikel, Lisetten, Skåne, Sva-lärare, Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rosengård rapporterar – En likvärdig undervisning, men hur?

Kallelse till årsmöte med Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i Zoom den 20 mars kl 10.00. På årsmötet kommer vi gå igenom styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska berättelsen och lägga 2020 till handlingarna. Vi kommer att fokusera på framtiden och välja en ny styrelse, diskutera arbetsplan samt lyssna på medlemmars idéer och tankar. 

Årsmötets föredragningslista

Valberedningens förslag

Anmäl ditt deltagande på årsmötet genom att skicka ett mejl till info@svariks.se. Du som anmäler dig får länken till mötet i Zoom.

Hjärtligt välkomna!

Publicerat i Aktuellt, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte med Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

Segregerad skolstad
– Hur Trollhättan arbetar för att skapa en mer likvärdig skola

Skolsegregation debatteras livligt i Sverige och Trollhättan är inte unikt men på senare tid har staden dragit blickarna åt sig. I olika medier diskuteras de åtgärder som kommunen vill göra för att bryta skolsegregationen och ofta används motsatsförhållanden för att synliggöra problem, vilket ger en ensidig bild om att antingen är man för eller emot politiska beslut. Är segregation ett problem i skolstaden Trollhättan? Denna artikel handlar om att tydliggöra den komplexitet som finns i att försöka skapa en mer integrerad och likvärdig skola för stadens alla elever. 

Trollhättan. Fotograf: Joachim Nywall

Artikel publicerade i Lisetten nr 4 2020
Text: Anna Göransdotter Magnusson, Lisettens redaktionsråd

Dikter: Mona Monasar
Foto: Joachim Nywall

I juni 2019 gav utbildningsnämnden i Trollhättans stad i uppdrag åt utbildningsförvaltningen att utreda den kommunala skolorganisationen med målet att minska antalet skolenheter och att skapa en mer likvärdig skola. Lagom till skolstart i augusti 2020 offentliggjordes Utredning Likvärdig skola i Trollhättans Stad som föreslår ett antal åtgärder. De mest omdiskuterade punkterna i utredningen handlar om nedläggning av olika skolenheter. För att möjliggöra för elever att studera på andra skolor finns också åtgärder om förändringar av riktlinjer för skolplacering samt ändringar av skolskjutsbestämmelser. I förslaget ingår även förflyttningar av skolverksamheter, samt möjlighet för flerspråkiga barn att få mer tid i förskola och fritidshem i syfte att gynna språkutvecklingen. Under höstlovet kom politikernas beslut om vilka åtgärder som ska bli verklighet. 

Trollhättan, som i grunden är en industristad, har en tradition av arbetskraftsinvandring. Till inflyttade arbetare krävdes bostäder och det är startskottet till det segregerade samhälle som vuxit fram under lång tid. Ett av dessa områden är Kronogården som med tiden fått ett starkt symbolvärde och idag är sinnebilden för orten i ett Trollhätte-perspektiv. I Kronogården fanns förr Kronogårdsskolan men år 2009 öppnade portarna till en nybyggd skola, Kronan. Många trollhättebor, både politiker, tjänstemän och invånare ifrågasatte byggandet av en ny skola i Kronogården men samtidigt har Trollhättans Stad värnat om skolan och kulturhuset Kronan som en viktig mötesplats i området. 

– När Kronan byggdes var vi många som fick vara med och tycka till. Tanken var då att skolan skulle locka elever från andra stadsdelar och i den arbetsgrupp där jag ingick var vår önskan att skolan skulle få en stark kulturprofil med dans och musik, utifrån det rika kulturliv som finns i området, berättar Owe Einarsson som har arbetat som socialpedagog på Kronan sedan skolan öppnade. Han fortsätter:

– Men så blev det aldrig. Kulturprofilen ersattes av en matematik- och teknikprofil och elever från andra delar av staden ansökte aldrig om att få gå på Kronan.

INTE SUEDI (ÄN)
Min kusin svär att hon är fransk
Jag svär att jag aldrig kommer att bli svensk
Min kusin heter Ilyas men kallas för Elias
Han är britt
Min kusin firar Fourth of July som en yankee
Min farmor gråter för hon vill till Somalia
Vi skrattar för vårt Somalia är i spillror
Vi skrattar åt våra föräldrars trasiga språk
Våra föräldrar gråter över våra trasiga språk
En kusin slängde sin sjal
En annan kusin går i ankelbyxor
Jag är perfekt integrerad
och totalt segregerad
Trodde förr att de kunde gå ihop
Vet nu att de är olja och vatten
Min kusin säger att i Amerika kan alla
Min kusin säger att i Frankrike är alla samma
Önskar att jag kunde säga detsamma
MONA MONASAR

Att diskutera skolsegregation i en stad kan knappast göras utifrån att lyfta fram en skola i ett område men ofta är det just Kronan som används som exempel. I Kronogården ligger även Frälsegårdsskolan som är en F-6-skola och efter politikernas beslut är det de två skolorna Kronan och Frälsegårdsskolan som kommer att påverkas mest i arbetet med att motverka skolsegregationen. Frälsegårdsskolan stänger helt och Kronan kommer att bli en F-3-skola och inte en F-9-skola som den är idag.    

Trollhättan. Fotograf: Joachim Nywall

Linda Forssén är rektor på Kronan F-6, och hennes verksamhet drabbas hårt av beslutet. Hon behöver balansera mellan en verksamhet (åk F-3) som kommer att finnas kvar och utökas med delar av Frälsegårdsskolans elever och en annan (åk 4-6) som personal och elever kommer att behöva lämna. Trots det tycker hon att det viktigaste är att bryta segregationen:

– Problemet med skolsegregationen är att vi inte kan erbjuda alla likvärdiga förutsättningar att bli behöriga till gymnasiet och komma vidare i livet. Det riskerar att bli ett utanförskap som är kostsamt för såväl individen som för samhället. 

Samtidigt menar Linda Forssén att skolsegregation inte kan brytas genom att ett område förlorar delar av sin skolverksamhet. Hon menar att politikerna måste göra mer.

Är det alltså barn med utländsk bakgrund som ska ta ansvar för integration, på skolor i områden där de saknar sociala sammanhang utanför skoltid?

– Dels behöver man se över organisationen såklart, men man behöver se det som en process. Ansvaret kan inte ligga enbart på skolor som Kronan och Frälse, utan man måste våga ta modiga beslut. Vi behöver breda politiska överenskommelser. Våga tänka i flera steg. Utmana givna strukturer och mönster. Staden behöver skapa så attraktiva skolor så att alla vill gå kvar, så att vi inte hamnar i att det inte spelar någon roll då det fria skolvalet ändå trumfar, menar Linda Forssén.

I grunden handlar det om var människor bor. I vilka områden finns större bestånd av hyreslägenheter och i vilka stadsdelar äger man villor. Det handlar också om det fria skolvalet, för vårdnadshavare som har eftergymnasial utbildning och högre inkomst gör oftare ett aktivt skolval. Kronan och Frälsegårdsskolan ligger i den stadsdel med störst hyresbestånd, och när skolorna avvecklas erbjuds eleverna plats på andra skolor runt om i staden. Det finns ekonomiska vinningar med förfarandet, men främst handlar det om att ge dessa elever möjlighet till bättre skolresultat och i förlängningen en framtid med större valmöjligheter.   

– Vi kan inte ha skolor där skolan inte längre kan kompensera för utomliggande faktorer så som socioekonomiska faktorer och bostadssegregation som också påverkar skolresultatet, menar Linda Forssén. 

Trollhättan. Fotograf: Joachim Nywall

Frågan om skolsegregation måste ses utifrån alla stadens skolor och då synliggörs ett flertal skolor med en väldigt hög andel elever med utländsk bakgrund och ett antal skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses både elever födda i Sverige med utländsk bakgrund och elever som är utlandsfödda. Det är samma begrepp som används i Utredning Likvärdig skola i Trollhättans Stad. Vad innebär då en integrerad skolstad?

– Det är när alla invånare vill ta ansvar för att minska effekten av segregationen och skapa likvärdiga förutsättningar för ALLA elever att lyckas oavsett vart man bor eller vilken skola man går på, svarar Linda Forssén.

I det ursprungliga förslaget som politikerna beslutade om ingick också avveckling och förflyttning av två andra skolenheter i avsikt att minska antalet skolenheter i kommunen, men efter starka protester från föräldrar i dessa områden lades de förslagen ner. Detta trots små elevunderlag samt stora renoveringsbehov på ena skolan, som ligger helt nära en nybyggd skola. I utredningen syns tydligt att majoriteten av skolorna i kommunen har färre elever är vad de har kapacitet för. En minskning av skolenheter verkar därför helt befogad men svår att genomföra när de följs av stora föräldraproteseter. På Facebook har exempelvis namninsamlingar cirkulerat under namnat ”Rör inte våra skolor i Trollhättan”. Men är inte politikers uppdrag att göra de förändringar som krävs för ekonomisk och social hållbarhet?

DRÖMMAR
När jag var liten
skulle jag sätta min flagga på mars
Idag oroar jag mig över hur jag ska klara tunnelbaneresan
till stan
MONA MONASAR

– I vissa stadsdelar verkar de vuxna vara rädda för att ta emot elever från mer socioekonomiskt utsatta delarna av staden. Varför det? De måste förstå att deras barn inte förlorar något på att gå i samma skola som dessa barn. Det är ju tvärt om, har du inte skaffat dig interkulturell kompetens kommer du att få svårigheter i framtiden, anser Owe Einarsson.

Trollhättan. Fotograf: Joachim Nywall

Många som inte är insatta i skolfrågor tror att det är lärarnas kompetens som brister på skolor med låga resultat men det är sällan sanningen. Snarare finns det ofta hög kompetens runt bland annat studiehandledning, flerspråkighet, transspråkande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och metoder som stärker eleverna i undervisningen. Det är befogat att känna oro för att den kompetensen saknas på mottagande skolor. En av de viktigaste anledningarna att bryta skolsegregation är möjligheten till bättre förutsättningar för lärande och utbildning, men kommer det att ske per automatik för att man stänger skolor i socioekonomiskt utsatta områden? Vilken skola eleverna ska gå på utgår bland annat från önskemål, resväg och att hålla ihop kamratrelationer. Alla elever kommer förmodligen inte få gå på den skola man främst vill. Någonstans blir då byte av skola ett tvång och då vilar ett stort ansvar på mottagande skolor att skapa goda förutsättningar för fortsatt lärande så att resultaten förbättras enligt vad som förväntas, särskilt från elever och föräldrar som lämnar en trygg skolmiljö för att fortsätta sin skolgång i andra delar av staden.

”Det handlar inte så mycket om kunskapsresultat utan om det som inte är mätbart, nämligen de sociala aspekterna.”

– Tyvärr har upplevelsen av tvång kommit att få starkt fokus i debatten. Istället borde man lyfta fram framgångsexempel. Tala mer med ungdomar som har gått i andra skolor, hur har det gått för dem? Man måste se det här ur olika perspektiv. Det viktigaste är att eleverna möts. På gymnasiet integreras eleverna och det verkar inte vara några problem, säger Owe Einarsson.

Han berättar om hur man slussade elever mellan olika skolor i mitten av 1990-talet, även då i syfte att minska segregationen.

– Utifrån mitt perspektiv handlar det inte så mycket om kunskapsresultat utan om det som inte är mätbart, nämligen de sociala aspekterna, tycker Owe Einarsson som menar att skolan är en viktig mötesplats för människor med olika bakgrund.

Föräldrarna i Kronogården känner givetvis samma oro som föräldrar i andra delar i staden. Vissa är negativa gentemot hur processen fungerar och upplever inte att politikerna lyssnar lika mycket på dem, när de inte har samma möjlighet att göra sin röst hörd. De undrar också varför det är deras barn som måste byta skolor då det finns en fin och välfungerande skola i området. Varför vill inte andra barn komma till Kronogården istället?

– Att det är Kronan och Frälses elever som behöver göra förflyttningen för att målsättningen med heterogena elevgrupper ska bli verklighet. Att det inte går att få elever från andra stadsdelar till Kronan, berör även Linda Forssén.  

SAFARI
Era kameror
i våra ansikten
På safari i djungeln
Er besatthet
av mångkultur
och kebab
Ni talar om segregation
men här bor folk från hela världen
Minus ni
som lider av segregation
i era radhus och villor
där den enda flaggan är den svenska
MONA MONASAR

Barnen som reser till skolor som ligger en bit bort åker tillbaka till hemmet efter skolan. De sociala miljöerna utanför skolan riskerar ändå att förbli de samma. Kommer man att stanna kvar för att leka med kompisar i det nya området? Beslutsfattarna verkar sakna en långsiktighet för integration i hela samhället, främst utifrån bostad och arbete. 

Beslutsfattarna verkar sakna en långsiktighet för integration i hela samhället.

– Jag tänker att man också kan titta utanför skolan. Hur tänker vi med busskort på fritiden, för att möjliggöra att man stannar kvar och spelar fotboll i en annan stadsdel? undrar Linda Forssén.

Eleverna som ska flyttas betalar det hösta priset genom längre resor och inledningsvis en otryggare skolmiljö, men förhoppningen är att fördelarna tar över på längre sikt. Utifrån ett författarbesök på Kronan av poeten Mona Monasar och läsningen av hennes dikt Safari skriver två elever:

Dikten handlar om att folk säger att det är segregation för att svenskar bor på ett ställe och andra bor på andra ställen, fast här finns folk från alla länder. Det påminner om att skolan ska stänga bara för att de tycker att det är segregation fast än det går folk från alla möjliga länder här och det är bara svenskar som är för sig själva. 

Trollhättan. Fotograf: Joachim Nywall

Vem är det egentligen som är segregerad?

– Det minsta man kan begära är att eleverna, vars skolenheter blir nedlagda, blir väl bemötta och varmt välkomnande på sina nya skolor, säger Linda Forssén som oroas över att det finns ett så uttalat motstånd hos vissa vårdnadshavare på mottagande skolor. Dessa röster har fått stort utrymme i media medan andra, både vårdnadshavare och skolpersonal, inte alls vill förknippas med negativa åsikter utan välkomnar nya elever på skolorna. 

Är det alltså barn med utländsk bakgrund som ska ta ansvar för integration, på skolor i områden där de saknar sociala sammanhang utanför skoltid? Samhället påstår att vi misslyckats med integrationen men vad gör medborgarna när vi försöker bryta segregationen? Oron och rädslan kommer förmodligen från två håll och motverkas genom nyfikenhet, trygghet, känslan av samhörighet och välkomnande. Något alla barn ska få uppleva varje dag de kommer till skolan, oavsett vilken skola man går på. 

Mona Monasar. Foto: Jon Aagaard Gao

Mona Monasar är uppväxt i Tensta utanför Stockholm. Hon skriver prosa och poesi och har medverkat i spoken word-tävlingen ”Ortens bästa poet”. Hon medverkar i diktsamlingen Röster i skugga (2016) och har gett ut diktsamlingen Modersmål (2019). Foto: Jon Aagaard Gao

Anna Göransdotter Magnusson

Anna Göransdotter Magnusson arbetar som lärare i Trollhättans Stad och är aktiv i Riksförbundet för lärare i svenska som andraspråk samt Lisettens redaktionsråd. När temat för Lisetten handlar om svenska som andraspråk i ett politiskt perspektiv vill hon inte missa tillfället att skriva om vad sker i Trollhättan då det även har nått riksmedierna samt att samma frågor är aktuella i många andra kommuner.

Kommentarer från Utbildningsförvaltningen
Daniel Engelin är avdelningschef för strategisk planering på Utbildningsförvaltningen i Trollhättans stad och är en av flera tjänstemän som arbetat med Utredning Likvärdig skola i Trollhättans Stad. Här delar han med sig av sina tankar om utredningen, de politiska besluten och skolsituationen i kommunen.

Vad har berört dig mest i utredningen och skolsituationen i Trollhättan?
– Förutom det konstaterade faktum att vi är en segregerad kommun och bakomliggande orsaker till detta så är att man utifrån flera faktorer inte lyckats kompensera i tillräckligt hög utsträckning för elevernas förutsättningar vilket bidragit till att många av eleverna på skolan Kronan historiskt inte blivit och idag inte blir behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola. Detta tillsammans med att elever med olika bakgrund idag inte möts i våra skolor.

Vad innebär en integrerad skolstad, för dig?
– Detta skriver vi ingående om i rapporten men kort sagt handlar det om att vi har skolor och förskolor med likvärdiga förutsättningar såsom antalet barn/elever, heterogena barn- och elevgrupper utifrån barnen/elevernas socioekonomiska bakgrund och tillgången till behörig personal samt undervisning av hög kvalitet. Detta sammantaget bidrar till hållbara skolenheter och likvärdiga förutsättningar utifrån de övergripande perspektiv som nämns i rapporten. Att barn inom förskolan som är i behov av detta ges möjlighet till utökad vistelsetid är också en viktig förutsättning.

Hur påverkas eleverna i kommunen på kort sikt och på lång sikt utifrån de förändringar som kommer att genomföras?
– På kort sikt påverkas alla elever i staden i och med att vi får förändrade elevgrupper utifrån socioekonomisk bakgrund och att fler elever får tillgång till behöriga lärare. Att samtliga elever i större utsträckning ges möjlighet att använda och utveckla det svenska språket i vardagen.
– På lång sikt är förhoppningen att fler elever i Trollhättan ska bli behöriga till gymnasiet och att elever med olika bakgrund ges möjlighet att mötas och bygga nätverk i större utsträckning än idag. Utöver detta finns det ett antal mål i Läroplanen Kap 1 och 2 som förvaltningen i högre utsträckning vill tillgodose både på kort och lång sikt.

Dina kommentarer efter det politiska beslutet är taget?
– Vi är positiva till att nämnden ställde sig bakom de flesta av de förslag till beslut som förvaltningen gick fram med. Samtidigt är vi ödmjuka och tackar för förtroendet men att det nu återstår hårt arbete för arbeta för att dels säkerställa ett bra mottagande på de nya skolorna och på längre sikt erbjuda eleverna i Trollhättans stad möjligheten till en likvärdig skola och utbildning.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Segregerad skolstad
– Hur Trollhättan arbetar för att skapa en mer likvärdig skola

SVARIKS välkomnar och kommenterar KLIVA-utredningen

Den första december lämnades betänkandet av KLIVA-utredningen, Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, (SOU 2020:66) över till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Utredningen, ledd av särskild utredare Karin Sandwall, är en välkommen och välbehövlig genomlysning av sfi inom den kommunala vuxenutbildningen. Ett flertal konkreta förslag för att förbättra förutsättningarna för sfi ges också.

Utredningen visar att sfi är i ständig utveckling men att det brister i det systematiska kvalitetsarbetet.

·         Beslut fattas på oklara, felaktiga eller otillräckliga grunder

·         Inte alltid inom regleringar och andra ramar

·         Inte likvärdigt utan vildvuxet

Utredningen menar att gällande regelverk för sfi är tydligt men att det brister i upphandling, genomförande och uppföljning. Förslag i betänkandet är därför bland annat att:

Skolinspektionen ska:

·         Göra löpande tillsyn även på verksamhetsnivå

·         Få stärkt uppdrag att granska det systematiska kvalitetsarbetet

Skolverket ska:

·         Med Upphandlingsmyndigheten ta fram stödmaterial för offentlig upphandling

·         Ta fram allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete

·         Anordna kompetensutveckling för ledning och rektorer

Andra förslag som läggs fram är också utökade satsningar på kompetensutveckling för personal inom vuxenutbildningen. Man vill också se framtagandet av en plan för att kunna höja behörighetskraven för undervisning inom sfi och grundläggande svenska som andraspråk på komvux. Dessutom bör lärosäten ska erbjuda profilering av högskolekurser i svenska som andraspråk som ger blivande och verksamma sfi-lärare relevant utbildning. Skolforskningsinstitutet bör avsätta medel till forskningsprojekt och Vetenskapsrådet ska utlysa en forskarskola.

 För att höja kvalitén vill man även att:

·         ett ”Bygga svenska” för vux tas fram

·         kartläggningsmaterialet för nyanlända vuxnas litteracitet blir obligatoriskt att använda

·         individuell progressionsplanering görs för varje elev

Man har i utredningen också funnit att det måste finnas bättre planerings- och beslutsunderlag och därför föreslås att sfi-kursernas kurstider ska anges i form av verksamhetspoäng. Rätten till sfi ska sedan finnas under 4 år med möjlighet till individuell förlängning ett år i taget. Dessutom, högaktuellt detta år, föreslås det att närundervisning  ska vara förstahandsval inom sfi och att distansundervisning inom sfi och komvux ska regleras. Skolinspektionen bör också göra kvalitetsgranskning av distansutbildning inom sfi.

SVARIKS välkomnar utredningens förslag.

SVARIKS instämmer i att behoven av kompetensutveckling och ökad kunskap om sfi och den kommunala vuxenutbildningen är stora. Huvudmannens ansvar är inte förhandlingsbart men tyvärr är kännedom och kunskapen om vuxenutbildningens komplexitet ofta alldeles för låg. Trots låga behörighetskrav är dessutom fortfarande majoriteten av sfi-lärarna nationellt sett obehöriga och över hälften av lärarna har INGA högskolepoäng i svenska som andraspråk. För att förbättra kvalitet, öka likvärdigheten och höja statusen för sfi och därmed förbättra integration och etablering i det svenska samhället är det enligt SVARIKS av yttersta vikt att KLIVA-utredningens förslag i så stor utsträckning som möjligt genomförs.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SVARIKS välkomnar och kommenterar KLIVA-utredningen