Stadgar

Stadgarna reviderade vid årsmötet 2018-04-14 och fastställda vid
extra årsmöte 2018-10-10.

§ 1 Organisationens namn

Organisationens namn är Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk.

§ 2 Organisationens ändamål

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk har som huvudsakligt syfte att verka för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende samt att främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som andraspråk. Riksförbundet har också som syfte att vara ett forum för samtliga som är intresserade av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande inom samtliga skolformer.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i riksförbundet står öppet för lärare i svenska som andraspråk och andra personer som är intresserade av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande inom samtliga skolformer. Medlem i riksförbundet kan även registreras i en lokalförening om medlem så önskar.

Medlemskapet träder i kraft när medlemsavgiften har betalats.

§ 4 Upphörande av medlemskap

Medlem kan utträda ur riksförbundet genom att anmäla sitt utträde.

Medlem som uppsåtligen motverkar de i stadgarna uppsatta ändamålen, kan på förslag av lokalföreningens eller riksförbundets styrelse uteslutas vid ett av riksförbundet utlyst årsmöte. Beslutet kräver  2/3 majoritet.

§ 5 Verksamhetsår och ekonomisk förvaltning

Riksförbundets och lokalföreningarnas verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Ordinarie årsmöte

Riksförbundets årsmöte bör infalla under perioden 15 mars till 15 april och föregås av lokalföreningarnas årsmöte om sådana är aktiva.

Riksförbundets styrelse ska kalla till årsmöte minst två månader före årsmötesdatum.

Varje medlem i riksförbundet kan skicka motioner till årsmötet. Motioner ska lämnas till styrelsen senast en månad före årsmötet. Årsmöteshandlingar skall offentliggöras minst två veckor  före årsmötet.

§ 7 Extra årsmöte

Riksförbundets styrelse kan besluta om att ett extra årsmöte ska hållas. Ett extra årsmöte får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till att årsmötet hålls.

Riksförbundets styrelse ska kalla till extra årsmöte minst en månad innan årsmötet äger rum.

§ 8  Mötesrättigheter och beslutsformer

Varje betalande medlem i Riksförbundet har rätt att närvara vid årsmötet och har också förslags- och rösträtt. Ingen har rösträtt i fråga om eget arvode.  

§ 9  Årsmötesärenden

På riksförbundets årsmöte ska följande ärenden tas upp:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av antalet röstberättigade närvarande.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Styrelsens ekonomiska berättelser
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av resultat och balansräkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Motioner
 14. Eventuellt fastställande av arvoden och övriga ersättningar
 15. Styrelsens förslag till arbetsplan och budget
 16. Fastställande av medlemsavgift
 17. Val av nya ledamöter till styrelsen
 18. Val av revisor och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Mötets avslutande

§ 10 Riksförbundets styrelse

Årsmötet ska välja en styrelse som består av ordförande och ett jämt antal – dock högst 10 ordinarie ledamöter. Ledamöterna väljs så att halva antalet utses vartannat år. Inom styrelsen utses vice ordförande, sekreterare och kassör. Så bred representation som möjligt bör eftersträvas både vad gäller geografisk spridning som olika delar av utbildningsväsendet.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 11 Arvode

Frågor som rör eventuella arvoden och övriga ersättningar måste beslutas om vid  årsmötet.

§ 12  Revision

En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för ett år i sänder.

Revisorn ska följa styrelsens arbete, lämna revisionsberättelse till årsmötet med förslag om fastställande av resultat- och balansräkningar samt förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13 Valberedning

Valberedningen, som skall bestå av minst två personer, väljs av årsmötet för ett år i sänder.

§ 14 Ändring av stadgar

För beslut om förändring av Riksförbundets stadgar krävs  2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 15 Upplösning

För beslut om Riksförbundets upphörande krävs 2/3 majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid förbundets upphörande skall årsmötet i samband med upphörande besluta om fördelning av tillgångar i enlighet med förbundets ändamål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *