Teman och utgivningsplan för Lisetten 2022

NrTemaManus-stoppUtgivning 2020
1Digitaliseringen13 feb30 mar
2Ämnesspråket21 apr3 jun
3Symposium 202230 aug10 okt
4Skönlitteratur7 nov17 dec

Vill du skriva i Lisetten 2022?
Vi som skriver texter i Lisetten är lärare i svenska som andraspråk. Här finns plats för berättelser från klassrummet, funderingar över det som är svårt och åsikter om vad som borde förändras.
   Har du något att dela med dig av? Bli inspirerad av tidningens kommande teman, eller skriv om något eget som du tror andra lärare skulle ha nytta av.
   I varje nummer finns dessutom stående inslag som I min bokhylla, Min dag på jobbet och recensioner av aktuella läromedel. Hör av dig med ditt bidrag till redaktion@svariks.se

Nummer 1: Digitaliseringen – manusstopp 13/2
Det faller sig naturligt att årets första tema blir digitalisering. Efter en tid då vi varit mer digitala än någonsin är det relevant att rikta ljuset på frågor som hur det har gått för våra svenska som andraspråkselever när undervisning och arbetsformer ändrats. Drabbas de av färre fysiska träffar eller finns det potentiell utveckling i det digitala? Har vi inom skola och utbildning utvecklat våra upplägg och diskuterat didaktik eller är vi kvar i samma hjulspår om än i digital form? Bidrar digitaliseringen till att vi lyckas i högre grad med språk- och kunskapsutvecklande arbete, interaktion, transspråkande och samarbete och i så fall hur? Listan på hur digitaliseringen har påverkat oss kan säkert göras lång – vill du vara med och ge tips, fortbilda eller problematisera området i Lisetten nummer 1?

Nummer 2: Ämnesspråket – manusstopp 21/4
Just när vi ska jobba med att implementera de nya ämnesplanerna som börjar gälla i sommar vill vi lyfta språken, svenskan och modersmålen, för att ytterligare tydliggöra språkens vikt vid kunskapsinhämtning. Varje ämne har ett ämnesspråk som eleverna måste arbeta med och förankra genom sina ämneslärare. Språket bär kunskapen och 2022 års andra nummer kommer belysa hur ämneslärare kan arbeta med ämnesspråk och hur sva-läraren kan bidra med kunskapsinhämtning och progression på olika nivåer. Att språk och kunskap går hand i hand vet vi alla men vi vill veta mer om hur arbetet ser ut i vårt avlånga land. Välkomna med era vittnesmål.

Nummer 3: Symposium 2022 – manusstopp 30/8
Äntligen, så spännande det ska bli! Lisetten är med före, under och efter och fångar upp intressanta aspekter och skribenter till tidningen utifrån liggande inbjudan från Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Under två heldagar ska svensk, nordisk och internationell forskning diskuteras med en tydlig didaktisk koppling för undervisning av elever med svenska som andraspråk. Symposiet riktar sig i första hand till sva- och sfi-lärare, men också till lärare i andra ämnen som undervisar flerspråkiga elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt utvecklingspedagoger, skolutvecklare och skolledare med ansvar för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Årets tredje nummer kommer att presentera flera av Symposiums medverkande och det finns också plats för dig att komma in med förslag på innehåll för höstnumret.

Nummer 4: Skönlitteratur – manusstopp 7/11
Årets sista nummer fokuserar på skönlitteraturens plats för svenska som andraspråkselever i olika skolformer. Många av oss inom undervisning ställer frågor kring val av titlar och hur litteraturen ska behandlas. Att läsa skönlitteratur är en viktig del av utvecklingen inom ett språk men hur planerar vi stöttning för läsning och hur skapas intresse för det? Kan val av genrer, förförståelse och möjligheter till titlar på flera språk bidra till motivation och hur ser vi på lättlästa romaner? Vilka teman, budskap och existentiella frågor vill vi belysa samtidigt som vi jobbar med läsutveckling och lässtrategier? Hur diskuteras typiska uppgifter och bedömning inom området? I Lisetten nr 4, 2022 vill vi mer än gärna ta del av era resonemang utifrån temat skönlitteratur och sva.