Välkommen!

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (SVARIKS) bildades 1989 och har tre lokalföreningar.

Förbundets medlemmar finns och behövs i förskola, grundskola, gymnasieskola, inom vuxenutbildning och på högskola/universitet. Förbundets tidning LiSetten är ett språkrör för forskning och pedagogik. Den ger en inblick i det dagliga arbetet med svenska som andraspråk, modersmålet och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling.

Förbundet vänder sig till dig som

  • arbetar med språkutveckling hos barn, ungdomar och vuxna,
  • är lärare i svenska som andraspråk eller är intresserad av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande,
  • är med och fattar beslut i skol- och undervisningsfrågor,
  • är intresserad av studiesituationen för elever med utländsk bakgrund, från förskola till vuxenundervisning.

Förbundets uppgifter är att

  • arbeta för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende.
  • verka för att all undervisning av flerspråkiga elever ska utvecklas.
  • främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som andraspråk.
  • verka för en adekvat lärarutbildning, kompletteringsutbildning, fortbildning i ämnet svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt.
  • verka för att andraspråkselevers tvåspråkighet ska främjas i undervisningen.
  • vara ett forum för samtliga lärare som undervisar flerspråkiga elever inom hela utbildningsväsendet.