Lisetten söker recensent

Lisetten söker recensent för SFI och språkpraktik – Med arbetslivet som läranderum av Lena Thornéus, Gothia Fortbildning 2018. 

Hur kan skolan och arbetsplatsen skapa förutsättningar för en givande och språkutvecklande praktiktid för sfi-eleven?

Är du intresserad? Vänd dig till Martha Kalman, mmkalman50@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi bjuder på en artikel från Lisetten

Vi bjuder på en artikel från senaste numret av Lisetten – s.k. Symposienumret. Artikeln heter Obetalbart intressant och tragikomiskt – en recension av boken Svenska för främlingar skriven av Karin Ulveson. Recensenten är Camilla Wallin Nilsson.

Obetalbart intressant och tragikomiskt – en pärla!

Omslag hämtat från Celanders förlag

I ”Svenska för främlingar” får vi titta in bakom kulisserna på en Sfi-skola. Boken handlar om Ebba som arbetar som obehörig lärare i Svenska för invandrare på den privata skolan Learnitall. Hon har stora ambitioner men på grund av konsekvent underbemanning hind- ras hon från att göra sitt jobb och får arbeta med sådant som inte har med kärnverk- samheten att göra, det vill säga undervisning. Hon, liksom hennes kollegor, hinner nämligen inte ha lektioner.

Precis som Ebba har även jag som lärare inom Svenska för invandrare haft en del nega- tiva upplevelser av det nuvarande svenska skolsystemet. Skolan talar ett språk som vi och våra kroppar inte förstår. Ebba försöker skapa sig en förståelse för hur det kan komma sig att det är kärnverksamheten man struntar i för att hinna med allt annat. Genom dagboks- anteckningar, dikter, filmscener, pedagogiska dokument och texter från hennes elever, och genom att följa utvecklingen hos sig själv och några kolleger under en hösttermin, skärskådar hon tillvaron som den egentligen är, så att andra kan se vad hon ser.

Några av lärarna har inte lärarlegitimation vilket leder till att arbetsmiljön ständigt präg- las av nyckfullhet, i form av hot om uppsägning och rädsla för repressalier. I själva verket tenderar det system som Learnitall bygger på, att göra människorna främmande för varandra och för sig själva. Det är då jag känner att hon vet hur det känns att inte kunna påverka ens arbetssituation och att tvingas välja mellan att ge upp tanken på att vara en hedervärd och kompetent lärare eller att sluta arbeta som lärare. På riktigt! Det som så tydligt syns utifrån men som är så svårt att ta på när man befinner sig mitt i det. Detta sätter Karin Ulveson ord på.

Hennes sätt att skriva tilltalar mig. Det är en slags bloggdagbok där en stark närvaro ska- pas. Lättläst, levande, vardagligt och tanke- väckande. Att på så nära håll följa en obönhör- ligt realistisk skildring av ett Sfi som jag älskar, i upplösning, väcker känslor. Detta utvidgar berättelsen och tydliggör bokens stora fråga: varför lämnar så många lärare yrket?

”Svenska för främlingar” är, förutom obetalbart intressant då den på ett tragikomiskt sätt beskriver hur dagens skola lite varstans förvandlats till ren fars, även en betydelsefull bok som ställer viktiga frågor om skolan i samhället och om skolans möjligheter att stärka demokrati och motarbeta segregation. I den finns flera scener som kan fungera som diskussionsmaterial.

Likt Ebba lämnar många lärare yrket på grund av bristfälliga och rent absurda ar bets- förhållanden. Man kan utifrån ”Svenska för främlingar” ställa sig frågan hur detta hänger ihop med vinstjakten inom skolvärlden idag, och om det är så vi vill ha det. För om skolan misslyckas, så misslyckas hela samhället. Missa inte denna pärla!

Camilla Wallin Nilsson, Sfi-lärare, Vallentuna

 

Vill du ha ett eget exemplar av Lisettens Symposienummer ? Beställ här.

Publicerat i Aktuellt, artikel, Lisetten, recension, Symposium 2018, Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

TACK!

Symposium 2018 var en stor succé, bland annat genom SVARIKS framgångsrika rekrytering. Hela 81 nya medlemmar och prenumeranter registrerades. Vi är väldigt glada över den geografiska spridning över landet som våra medlemmar har.

Varmt välkomna allesammans!

Publicerat i Riksförbundet, Symposium 2018, Uncategorized | 1 kommentar

En spännande höst

Riksförbundet förbereder sig för en mycket spännande höst:

 • Symposium 2018 går av stapeln.
 • Ett rykande färskt nummer av Lisetten släpps snart.
 • Svapuben anordnas traditionsenligt kvällen innan Symposium 2018.

Svapuben håller till på Copperfields vid Fridhemsplan och börjar vid 17:00. Kom förbi och var med vid avtäckningen av nya loggan.

Vi kan knappt bärga oss!

42315315_1859545700825565_6849171775561924608_n.jpg

Publicerat i Aktuellt, Lisetten, Riksförbundet, Stockholm, Sva-lärare, svapub, Symposium 2018 | Lämna en kommentar

Du swishar väl?

Numera är Riksförbundet anslutet till Swish! Detta kommer bl.a. att underlätta vid tecknande av nya prenumerationer.

 

36864565_10160620172390716_1369107493745065984_n

Publicerat i medlemskap, swish, Uncategorized | Etiketter | Lämna en kommentar

Lisetten nr 2 ute nu!

Tema: Att göra sin röst hörd – med ett språk som räcker till

IMG_0133

I nya numret av Listen får vi bl.a. smaka på ordet demokrati och få reda på hur dinosaurierna bidrar till språkutveckling! Många av artiklarna fokuserar på hur språket bidrar till identitesskapande samt hur elever utövar samhällspåverkan och –inverkan och vice versa.

Några artiklar:

 • Förskolorna med de svåraste förutsättningarna behöver stöd nu!
 • För att bli en del av samhället måste man få vara en del av samhället
 • Att bli sig själv på svenska
 • Svenska språket behöver svenska lärare
 • Demokrativerkstaden
 • Genom läsning förstår man samhället bättre
 • Naturen är en del av samhället!

Som vanligt finns flera recensioner att ta del av!

Tävla med Lisetten och vinn boken Fakta om svensk politik skriven av Annelie Drewsen och Lina Pilo. Skicka ett mail till lisariks@gmail.com med ditt namn och din postadress senast den 15 augusti!

Screen Shot 2018-06-05 at 10.24.52

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

GDPR

Integritetspolicy för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

apps blur button close up

Photo by Pixabay on Pexels.com

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk, org nummer 802014-3338, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk har som huvudsakligt syfte att verka för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende samt att främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som andraspråk. Riksförbundet har också som syfte att vara ett forum för samtliga som är intresserade av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande inom samtliga skolformer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att  kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter och årsmöten) både från riksförbundet och de lokalföreningar som är aktiva.

Dina uppgifter används också för att distribuera förbundets medlemstidning Lisetten 4 gånger per år, hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter) samt vid utlottningar och liknande i Lisetten.

Därutöver kan personuppgifter komma att hanteras i samband med beställningar av produkter från föreningen såsom lösnummer av Lisetten eller profilprodukter.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens medlemsaktiviteter
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem via förbundets e-postkonto
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom förbundet för de syften som beskrivits ovan. För andra syften kommer förbundet att begära in ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning minst en gång per år om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Personuppgifter som finns i medlemsregistret kommer att sparas så länge personen är betalande medlem.  Vid utträde eller utebliven betalning sparas uppgifterna max 2 år efter senaste aktiva verksamhetsår (vilket innebär betald medlemsavgift/ prenumerationsavgift).

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som finns.  För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

lisariks@gmail.com

Publicerat i GDPR | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Skolbiblioteken och eleverna med svenska som andraspråk

Det har länge funnits krav i styrdokumenten att det ska finnas skolbibliotek i alla skolor. I de reviderade läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan som gäller från i sommar står att rektor har ansvar för att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”. I den här artikeln föreslår Cilla Dalén hur ett skolbibliotek som stärker den språkliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk kan tänkas vara.

Läs hela Cilla Daléns artikel här http://pedagogblogg.stockholm.se/vad-gor-de-i-biblioteket/2018/03/19/skolbiblioteken-och-eleverna-med-svenska-som-andrasprak/

Publicerat i Lisetten, Uncategorized | 1 kommentar

Ny artikel från Lisetten

Vi bjuder på ytterligare en artikel från senaste numret av Lisetten. Artikeln heter Att känna läsglädje och är skriven av  Gunilla Juteräng och Nadja Zander. Att känna läsglädje

Publicerat i Lisetten | Lämna en kommentar

Årets första Lisetten

Nu har årets första Lisetten kommit. Det har temat Läsning och språkutveckling. Du kan bl.a. läsa om det här i tidningen:

– Hej Läsambassadören Johan Anderblad!
– Skolbiblioteken och eleverna med svenska som andraspråk
– Skönlitteratur med helt nyanlända elever – går det?
– Läsförståelse för nyanlända elever
– Läsningen lär att språket öppnar dörrar
– Lärare forskar om hur en förändrad undervisning kan utveckla förmåga till kritisk läsning
– Snappa upp! Ett augmented reality-spel av Skolverkets ”Bygga svenska”
– Att bygga vidare på det vardagliga – flerspråkighet och vardagslivets skriftpraktiker som resurser i klassrummet

Publicerat i Lisetten | Lämna en kommentar