SVARIKS välkomnar och kommenterar KLIVA-utredningen

Den första december lämnades betänkandet av KLIVA-utredningen, Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, (SOU 2020:66) över till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Utredningen, ledd av särskild utredare Karin Sandwall, är en välkommen och välbehövlig genomlysning av sfi inom den kommunala vuxenutbildningen. Ett flertal konkreta förslag för att förbättra förutsättningarna för sfi ges också.

Utredningen visar att sfi är i ständig utveckling men att det brister i det systematiska kvalitetsarbetet.

·         Beslut fattas på oklara, felaktiga eller otillräckliga grunder

·         Inte alltid inom regleringar och andra ramar

·         Inte likvärdigt utan vildvuxet

Utredningen menar att gällande regelverk för sfi är tydligt men att det brister i upphandling, genomförande och uppföljning. Förslag i betänkandet är därför bland annat att:

Skolinspektionen ska:

·         Göra löpande tillsyn även på verksamhetsnivå

·         Få stärkt uppdrag att granska det systematiska kvalitetsarbetet

Skolverket ska:

·         Med Upphandlingsmyndigheten ta fram stödmaterial för offentlig upphandling

·         Ta fram allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete

·         Anordna kompetensutveckling för ledning och rektorer

Andra förslag som läggs fram är också utökade satsningar på kompetensutveckling för personal inom vuxenutbildningen. Man vill också se framtagandet av en plan för att kunna höja behörighetskraven för undervisning inom sfi och grundläggande svenska som andraspråk på komvux. Dessutom bör lärosäten ska erbjuda profilering av högskolekurser i svenska som andraspråk som ger blivande och verksamma sfi-lärare relevant utbildning. Skolforskningsinstitutet bör avsätta medel till forskningsprojekt och Vetenskapsrådet ska utlysa en forskarskola.

 För att höja kvalitén vill man även att:

·         ett ”Bygga svenska” för vux tas fram

·         kartläggningsmaterialet för nyanlända vuxnas litteracitet blir obligatoriskt att använda

·         individuell progressionsplanering görs för varje elev

Man har i utredningen också funnit att det måste finnas bättre planerings- och beslutsunderlag och därför föreslås att sfi-kursernas kurstider ska anges i form av verksamhetspoäng. Rätten till sfi ska sedan finnas under 4 år med möjlighet till individuell förlängning ett år i taget. Dessutom, högaktuellt detta år, föreslås det att närundervisning  ska vara förstahandsval inom sfi och att distansundervisning inom sfi och komvux ska regleras. Skolinspektionen bör också göra kvalitetsgranskning av distansutbildning inom sfi.

SVARIKS välkomnar utredningens förslag.

SVARIKS instämmer i att behoven av kompetensutveckling och ökad kunskap om sfi och den kommunala vuxenutbildningen är stora. Huvudmannens ansvar är inte förhandlingsbart men tyvärr är kännedom och kunskapen om vuxenutbildningens komplexitet ofta alldeles för låg. Trots låga behörighetskrav är dessutom fortfarande majoriteten av sfi-lärarna nationellt sett obehöriga och över hälften av lärarna har INGA högskolepoäng i svenska som andraspråk. För att förbättra kvalitet, öka likvärdigheten och höja statusen för sfi och därmed förbättra integration och etablering i det svenska samhället är det enligt SVARIKS av yttersta vikt att KLIVA-utredningens förslag i så stor utsträckning som möjligt genomförs.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.