Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31

Verksamheten i siffror

Antal medlemmar: 335 Intäkter: 272 023 kr
Antal prenumeranter: 98 Kostnader:  216 072 kr
Antal lokalföreningar: 3 Resultat: 55 951 kr

 

Medlemskap

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (LiSA) välkomnar alla som är intresserade av flerspråkiga elevers utbildning och språkutveckling i Sverige som medlemmar. Det gäller utbildning för barn, ungdomar och vuxna, födda i eller inflyttade till landet. Medlemmarna kan vara lärare, modersmålslärare, skolledare, lärarutbildare, politiker etc. Medlemmarna i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk är om möjligt organiserade i lokalföreningar runt om i landet. Vid verksamhetsårets utgång fanns tre lokalföreningar: Stockholms-LiSA, Göteborgs-LiSA och Skåne-LiSA.

Antalet enskilda medlemmar i LiSA var 335 vid utgången av året. Därutöver prenumererade 98 skolor och institutioner på tidningen LiSetten. Medlemsavgiften var under året 280 kr för enskilda medlemmar, i vilket ingår prenumeration på tidningen. Medlemsavgiften för studenter och pensionärer var 120 kr. Prenumerationsavgiften för skolor och institutioner var 460 kr.

Genom vår kassör sker en ständig uppdatering av den totala matrikeln i Riksförbundet. Under 2013 steg antalet medlemmar med ungefär 20 procent jämfört med föregående år. Nyrekrytering av medlemmar är en fortsatt viktigt fråga för både Riksförbundet och lokalföreningarna.

 

Medlemstidningen LiSetten

Förbundets medlemstidning LiSetten är ett språkrör för forskning och pedagogik och ger en inblick i det dagliga arbetet med modersmålet, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidningen utkommer med 4 nummer per år. LiSetten når betydligt fler än medlemmarna, via de skolor och institutioner som prenumererar.

Styrelsen beslutade att från och med nummer 3 att varje nummer skulle ha ett tema. Höstens två nummer handlade om pedagogiskt kartläggning (nummer 3) och digitala verktyg (nummer 4). Det visade sig vara mycket uppskattat bland läsarna och genererade en viss lösnummerförsäljning.

 

Lokalföreningarna

Under året har våra tre medlemsföreningar ordnat träffar för sina medlemmar. Till detta ändamål har Riks-LiSA betalat ut totalt 15 470 i bidrag.

Stockholms-LiSA, med 104 medlemmar, genomförde 2 medlemsträffar under 2013. I mars föreläste Anhar Barakat, ansvarig för Sharaf Hjältar Stockholm på Fryshuset Elektra, om heder utifrån sina egna livserfarenheter. I oktober föreläste Linda Castell, Riks-LiSA:s ordförande och utvecklingsledare i Liköpings kommun, för ett femtiotal medlemmar om pedagogisk kartläggning. En planerad träff med Radioskrivarklubben fick ställas in på grund av för få anmälningar.

Göteborgs-LiSA, med 73 medlemmar, ordnade 3 medlemsträffar under 2013. I samband med årsmötet i mars visade UR sitt material och presenterade arbetsmetoder för lärare i svenska som andraspråk. I april ordnades ett besök på Emigranternas hus, där en historieberättare målade upp hur det var för de svenskar som en gång i tiden utvandrade till Amerika. Jämförelser gjordes med danges migranter och hur man kan arbeta med ämnet i skolan. I oktober anordnades en förläsning med Marie Gustavsson om bedömning och nationella prov i sfi. Utöver medlemsträffarna deltog Göteborgs-LiSA i Bok & biblioteksmässan i september. Två medlemmar fanns på plats under torsdagen och fredagen.

Skåne-LiSA, med 60 medlemmar, ordnade 3 medlemsträffar under 2013. I januari föreläste Anna Flyman Mattsson, lektor vid Lunds universitet, om bedömning av ett andraspråk för medlemmarna. I april ordnades en Edcamp där medlemmarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter av språkutvecklande arbete. I november föreläste Maaike Hajer, professor i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola, för föreningens medlemmar.

Lokalföreningarna ska enligt Riksförbundets stadgar hålla sina årsmöten på våren före Riksförbundets årsmöte. Dessa ska sedan ha skickat sina årsmötesprotokoll, en ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse till Riksförbundets styrelse före Riks årsmöte. Därefter kan Riksförbundet ta ställning till inkomna ansökningar om bidrag till lokalföreningarna och till utdelning av årets eventuella generella bidrag.

 

Styrelsens arbete

Under året har totalt fyra styrelsemöten (inklusive ett konstituerande styrelsemöte) ägt rum i Stockholm: 20 januari, 5 maj, 31 augusti och 17 november. Till dessa möten har ledamöterna rest från hela landet, med övernattningar i flera fall, varför dessa möten är en större kostnad för föreningen.

Årsmötet ägde rum den 13 april på Wendela Hebbegymnasiet i Södertälje. Efter sex år som ordförande lämnade Birgitta Anstrin-Åstedt styrelsen. Till ny ordförande valdes Linda Castell.

Efter årsmötet serverades en lunch till deltagarna. Därefter föreläste Björn Kindenberg, lärare och projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, om hur han använder digitala verktyg i sin undervisning. Till föreläsningen anslöt ytterligare ett antal medlemmar.

Den nya styrelsen konstituerade sig den 5 maj.

Följande frågor har varit aktuella under årets styrelsemöten:

  • Sva-ämnets framtid. Förändringar av ämnet svenska som andraspråk är att vänta och styrelsen har diskuterat dels hur Riksförbundet kan ställa sig till kommande propositioner, dels hur vi kan påverka framtida politiska beslut genom opinionsbildning och som remissinstans.
  • LiSetten. Hur kan medlemstidningen vidareutvecklas? Hur blir den ännu mer intressant för medlemmarna? Hur kan vi locka fler annonsörer?
  • Hemsidan. Styrelsen har försökt hitta ett bättre alternativ än det nuvarande för att skapa en attraktiv och lätthanterlig hemsida.
  • Marknadsföring. Hur kan LiSA synas och locka fler medlemmar? Närvaron i sociala medier har varit prioriterad, liksom deltagande i konferenser och andra sammanhang där lärare i svenska som andraspråk möts.
  • Ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen har varit bättre än väntat, tack vare tillströmning av nya medlemmar och annonsörer i LiSetten.

Styrelsen har under året även strävat efter att effektivisera sitt arbete, bland annat genom att skapa gemensamma ytor för samarbete på nätet och att utnyttja digitala kommunikationsformer för möten. På sikt är strävan att ha färre fysiska möten för att minska kostnaderna för resor och möteslokal.

 

Närvaro på mötesplatser för lärare

Föreningen hade tack vare Nationellt centrum för svenska som andraspråk möjlighet att delta som utställare på Bok & biblioteksmässan i Göteborg den 26-29 september. På plats fanns två representanter från lokalföreningen i Göteborg. Många besökare ville diskutera ämnet svenska som andraspråk och efterfrågade information och nyheter. En informationsfolder delades ut och medlemstidningen såldes till specialpris.

LiSA fanns även på plats under konferensen ”Pedagogisk kartläggning av nya nyanlända elever” i Linköping den 14 november. Många av de 200 deltagarna från hela landet vidare intresse för föreningen. Vi värvade flera nya medlemmar och sålde LiSettens temanummer om pedagogisk kartläggning.

Styrelsen har valt att inte delta i fler konferenser under året. Istället har kommunikationen med medlemmar och andra intresserade till stor del skett via våra kanaler i sociala medier. På Facebook har LiSA drygt 700 personer som gillar vår sida. Där kan vi ha en dialog med medlemmar om aktuella frågor och sprida nyheter och information om föreningens arbete. En utmaning är att få fler som gillar oss att även bli medlemmar.

På Twitter har LiSA drygt 200 följare. Även där är strävan att skapa en dialog med medlemmar och andra intresserade och att hjälpa till att sprida idéer, information och nyheter om svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

 

Ekonomi

Styrelsen har under år 2013 erhållit bidrag från Skolverket på 44 200 kr, samt ansökt om nytt bidrag till ämneslärarförening inför 2014. Övriga intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter (90 320 kr), annonsintäkter (93 050 kr) och prenumerationer (41 400 kr).

De största posterna på kostnadssidan var produktion och distribution av medlemstidningen LiSetten (113 847 kr) och resor, lokaler och övernattningar i samband med styrelsemöten och årsmötet (66 009 kr). Trots att kostnaderna för möten har ökat jämfört med föregående år uppvisar föreningen ett positivt resultat på 55 952 kr, vilket kan förklaras av fler medlemmar och ökade annonsintäkter.

 

Ämnesutveckling, opinionsbildning och skrivelser

Under 2013 har Riks-LiSA kommit ut med fyra nummer av tidningen LiSetten i en upplaga av 700–1000 exemplar. Varje tidningsnummer innehåller 28–32 sidor om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ny forskning, recensioner av kurs- och skönlitteratur som berör flerspråkiga elever, om undervisningen av nyanlända elever, samt goda exempel från olika håll i landet. Två temanummer har gjorts om pedagogisk kartläggning och digitala verktyg. Till dessa två nummer har extramaterial publicerats på LiSAs webbsida.

Förbundet har inte erhållit några remisser från myndigheter och departement under år 2013, inte heller kommenterat några skrivelser. En prioriterad fråga är hur föreningen kan stärka sin röst utåt, både i debatt och som remissinstans. Under årets har styrelsen haft en dialog om samarbete med bland andra Nationella centrum för svenska som andraspråk och Svensklärarföreningen.

Mjölby och Sundbyberg den 7 februari 2014

 

Styrelsen för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

 

genom ordförande

Linda Castell

 

och vice ordförande

Annelie Drewsen

 

Styrelsen har under 2013 bestått av följande personer:

 

Ordförande

Linda Castell, Mjölby

Utvecklingsledare

 

Vice ordförande

Annelie Drewsen, Sundbyber

Språkintroduktion

 

Kassör

Berit Renqvist, Piteå

Gymnasieskolan

 

Sekreterare

Jennie Andersson, Göteborg

Vuxenutbildning

 

 

Övriga ledamöter

Camilla Persson, Lycksele

Språkintroduktion

 

Marianne Bloch, Stockholm

Grundskolan

 

Eva Westergren Holgén, Umeå

Universitet

 

Sara Mörtsell, Stockholm

Språkintroduktion

 

Hanna Stehagen, Malmö

Gymnasium

 

Suppleanter

 

Emma Karlsson, Göteborg

Språkintroduktion

 

Berit Palmgren, Björnlunda

Språkintroduktion

 

Valberedning

 

Birgitta Anstrin-Åstedt, Stockholm

Grundskola/sfi

 

Lena Lindbäck, Alnö

Vuxenutbildning

 

Anna Carlehed, Ljusdal

Vuxenutbildning

 

Revisor

 

Sonja Wolf, Kista

 

Revisorssuppleant

 

Anna Hedlund, Stockholm

 

Lisettenredaktion

Linda Castell, ansvarig utgivare

Annelie Drewsen, huvudredaktör

Eva Westergren Holgén, redaktör

 

Annonser

Emma Karlsson

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.