Svariks tycker till!

En mängd utredningar, förslag till förändringar och politiska utspel görs återkommande kring skolan. Ämnet svenska som andraspråk diskuteras och debatteras ofta och riksförbundet bevakar och följer med i debatten.

Under våren har det funnits möjlighet att yttra sig i bland annat utredningen Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) och även tycka till kring förslagen på reviderade kursplaner inom sfi och komvux utifrån att det blir en förenklad betygsskala på:

  • grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning
  • kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå
  • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Prov i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap?

När det gäller Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) så är riksförbundets ställningstagande i korthet:

Svariks avstyrker
● utredningens förslag att införa krav på svenska och samhällskunskap för medborgarskap.
● att kunskaper ska kunna visas upp på andra sätt om ett medborgarskapsprov införs. (Kap. 8)

Svariks ställer sig tveksam till att ett införande av kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för medborgarskap bidrar till att förena medborgarna och öka känslan av samhörigheten med Sverige för alla. (kap 6) Risken är istället att införandet leder till samhörigheten minskar och integration försvåras.

Svariks föreslår att
● om införande av medborgarskapsprov ändå görs behöver samhället skapa bästa möjliga
förutsättningar för att individer ska klara av att få godkänt på provet för att därigenom öka
samhörigheten med Sverige och eliminera risker för exkludering och utestängande
● reella satsningar på sfi och den kommunala vuxenutbildningen görs i linje med de förslag som presenterats i KLIVA-utredningen (SOU 2020:66).

Här kan man läsa riksförbundets yttrande och remissvar i sin helhet:
Yttrande över Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt
medborgarskap (SOU 2021:2)

Förändrade kursplaner inom sfi och komvux på grundläggande nivå

Till yttrandet har Svariks enbart läst de förslag till reviderade kursplaner som rör förbundets ämnesområde dvs kursplanen för sfi samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Svariks väljer i yttrandet att kommentera valda delar ur konsekvensutredningen som gjorts inför de föreslagna förändringarna. Överlag har förbundet inga större invändningar gentemot de föreslagna förändrade kursplanerna men vill ändå göra medskick kring utmaningar som kan uppstå.

Framförallt vill riksförbundet lyfta fram vikten och betydelsen av att gediget och tydligt kommentars- och stödmaterial tas fram kopplat till kursplanerna och kunskapskraven.

En del av strykningarna i kunskapskraven (sfi) kan, även om förklaringarna från Skolverkets perspektiv är förståeliga, riskera att faktorer och strategier som är gynnsamma för elevernas språkutveckling och progression nedprioriteras då de inte längre finns kvar under kunskapskraven.

Att använda gester, etablera social kontakt och agera utifrån instruktioner på ett i huvudsak fungerande sätt är alla exempel på sätt att agera kommunikativt och om det stryks från kunskapskraven blir det av stor vikt att det kan återfinnas i syfte och mål alternativt i kommentarmaterial från Skolverket.

Det finns också en farhåga från förbundets sida att ett alltför ensidigt fokus på snabb genomströmning och att bli klar med utbildning så snart som möjligt kan leda till lägre ambitionsnivå och sänkt ribba som sfi och svenska som andraspråk vilket eleverna inte kommer att gynnas av.

Alltför snabb genomströmning kan i värsta fall riskera att elever går snabbt igenom kurserna på sfi men inte får tillräckligt stabil och solid grund för att kunna ta till sig språk och innehåll i andra kurser som eleven senare påbörjar. Tid behövs för att hinna etablera språk och strategier som är gynnsamma för parallella och framtida studier.

För att nå stärkt kvalitet och ökad likvärdighet behövs bland annat riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare inom sfi gällande bedömning och betygssättning där lärare, helst gemensamt, kan få ta del av bedömningsstöd, allmänna råd och kommentarmaterial.

Här kan man läsa riksförbundets yttrande och remissvar i sin helhet:
Yttrande över förslag på reviderade kursplaner på sfi och komvux utifrån förenklad betygsskala

Det här inlägget postades i Aktuellt, Riksförbundet, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.