GDPR

Integritetspolicy för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

apps blur button close up

Photo by Pixabay on Pexels.com

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk, org nummer 802014-3338, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk har som huvudsakligt syfte att verka för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende samt att främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som andraspråk. Riksförbundet har också som syfte att vara ett forum för samtliga som är intresserade av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande inom samtliga skolformer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att  kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter och årsmöten) både från riksförbundet och de lokalföreningar som är aktiva.

Dina uppgifter används också för att distribuera förbundets medlemstidning Lisetten 4 gånger per år, hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter) samt vid utlottningar och liknande i Lisetten.

Därutöver kan personuppgifter komma att hanteras i samband med beställningar av produkter från föreningen såsom lösnummer av Lisetten eller profilprodukter.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens medlemsaktiviteter
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem via förbundets e-postkonto
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom förbundet för de syften som beskrivits ovan. För andra syften kommer förbundet att begära in ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning minst en gång per år om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Personuppgifter som finns i medlemsregistret kommer att sparas så länge personen är betalande medlem.  Vid utträde eller utebliven betalning sparas uppgifterna max 2 år efter senaste aktiva verksamhetsår (vilket innebär betald medlemsavgift/ prenumerationsavgift).

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som finns.  För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

lisariks@gmail.com

Det här inlägget postades i GDPR och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.