En pedagogisk resa motlikvärdig utbildning

Hur kan man skapa likvärdighet i undervisningen? Kan man det? Är det ett lotteri för eleverna beroende på vilken lärare de får? Finns det sätt att komma runt detta? Det här är frågor som vi
på SFI i Norrköping har funderat mycket på. Under drygt ett år har vi därför haft fokus på att skapa en gemensam grund med ett basinnehåll för alla kurser. Det är detta vi kallar mallkurser.

Text: Lottie Bäckstrand och Rosita Glimnér Strömberg. Foto: Privat

När vi förstelärare började fundera på ovanstående frågor blev det tydligt för oss att det såg väldigt olika ut hur kurserna på SFI var upplagda och hur lärarnas tolkningar av innehållet i
kursplanerna såg ut. Många lärare skapade sina egna kurser och mycket planeringsarbete var ensamarbete. Även samarbetet i arbetslagens kursgrupper skiljde sig åt och det saknades gemensamma former för detta. Dessutom möttes eleverna ofta av olika strukturer på den digitala lärplattformen.

Hur det började
En varm sensommardag i augusti 2020 samlades vi, tre förstelärare, som fått i uppdrag att ansvara för skolans arbete med att utveckla digitala baspaket för SFI kurs B-D studieväg 1-3.
A-kursen hade sedan tidigare utarbetat en egen mallkurs. Denna kurs ingick därför inte i vårt projekt men har varit en inspirationskälla för oss. Förvirringen var stor och frågorna många: vad är egentligen ett pedagogiskt baspaket, vad innehåller det och var kan vi hitta goda exempel? I vårt researcharbete, då vi var i kontakt med andra SFI-skolor, upptäckte vi snabbt att ingen kunde svara på våra frågor. Vi på SFI Norrköping behövde göra resan själva. Just där och då förstod vi inte hur omfattande denna mallkursresa skulle komma att bli och vilka utmaningar vi skulle möta. Inte heller att vi skulle möta en hel del kritiska röster i kollegiet. En stor farhåga bland lärarna var att kursinnehållet skulle bli väldigt styrt då samtliga uppgifter var förutbestämda, att lärarens kreativitet skulle minska, att lusten att undervisa skulle bli mindre och att det skulle bli svårigheter att individanpassa undervisningen

”Det är viktigt att lärare får behålla sin lust att undervisa
och frihet att anpassa utan att känna sig ”låst” av ett
strikt upplägg. Även om det finns många fördelar med
samma upplägg så måste den pedagogiska och individuella friheten finnas för läraren.”

(citat av lärare)

Vi i projektgruppen behövde lugna och entusiasmera våra kollegor. Som metafor kom vi att använda bilden på en slalombacke. Vi på SFI åker i samma slalombacke med gemensam start och mål. Nedfarten ser olika ut; vi har de som åker störtlopp och de som behöver mer tid. Pisten är ramen som garanterar att det blir en likvärdighet för eleverna men ändå inte lika för alla då vi tar oss ner för backen på olika sätt. Man kan ta ut svängarna bara man håller sig inom den avgränsade ytan det vill säga pisten. Som ni säkert förstår var det här inget som kunde göras i all hast. Tack vare att projektet finansierades av statsbidrag under första halvåret möjliggjordes att vi förstelärare kunde arbeta 20% vardera med mallkursen. Till vår hjälp hade vi även en projektledare. Projektledarens tid delades med ett annat projekt

som fått i uppdrag att utveckla stödverksamheten på SFI. I det projektet ingick förutom projektledaren även enhetens andra två förstelärare. Vi har under hela resan haft ett stort stöd av våra rektorer som gett oss spelrum att förfoga över en stor del av konferenstiden och vissa studiedagar för det gemensamma arbetet.

Röda tråden
Tillsammans med våra kollegor enades vi om tio temaområden som mallkursen skulle byggas kring på vår digitala lärplattform It´s learning. De tio teman som tidigare bestämts uppdelades på fem perioder under året där varje tema pågår under fem veckor. SFI i Norrköping har utarbetat ett periodschema, en form av årshjul, som bland annat innehåller rutiner och återkommande moment som sker under ett år. Var femte vecka sker intag av elever vilket möjliggör för elever att vara med från temastart. Vi säkerställde att innehållet i dessa tio teman var väl förankrade i läroplanen och kursplanen. Utifrån elevperspektivet var det viktigt att finna teman som engagerar eleverna och hjälper dem i vardags-, samhälls- och arbetsliv men även inför fortsatta studier. Hur skulle vi skapa en översikt över samtligt material som
skulle ingå i mallkursen? Efter många tankar, förslag och ändringar kom vi fram till ett arbetsdokument kallat Röda tråden. Röda tråden är en översikt över kurserna B-D samt samtliga språkförmågor där vi placerat allt material för respektive kurs. Syftet var att få en överblick, men även minimera risken att moment upprepas eller missas vid grupp- eller kursbyte vilket tidigare förekommit. Vår tanke är att allt innehåll i mallkursen ska gå som en röd tråd, där allt hänger ihop och att temat synliggörs i samtliga arbeten som sker på skolan, året om. Detta stämmer väl överens med att språk lärs in i ett sammanhang. Samtliga
förmågor, läsa, skriva, tala och höra har tydliga kopplingar till aktuellt tema, exempelvis är de två skrivuppgifter som tillhör tema Skola och arbetsliv för C-kurs Skriv en egen arbetsansökan
och Skriv ett formellt mail till chefen om en sjukskrivning. Andra exempel är att vi alltid startar upp temat med en gemensam bildpresentation, samma för alla kursnivåer, för att väcka elevernas intresse och nyfikenhet men även för att ta tillvara på elevernas förkunskaper. Likabehandlingsgruppen, där bland annat kurator ingår, arbetade fram ett material kring likabehandlingsplanen och diskrimineringsgrunderna. Materialet och de olika diskrimineringsgrunderna kopplades sedan till lämpligt tema. Skolans elevassistenter startade språkcafé. Under resans gång anställdes en bibliotekarie och tillsammans planerade vi boksamtal med start hösten 2022. Både boksamtal och språkcafé bygger på aktuellt tema och är populära inslag hos eleverna. Alla skolans skönlitterära böcker samlades och ett gemensamt bibliotek byggdes upp utifrån teman i mallkursen. Till mallkursen finns även biblioteks- och museibesök utanför skolan inplane-

rade. Exempelvis har B-kurs en introduktion på Stadsbiblioteket under tema Demokrati och samhälle medan C-kurs besöker biblioteket med fokus kring yrken under tema Kultur och fritid. Under arbetets gång har vi samarbetat med projektgruppen som utvecklar hur vi kan arbeta med stöd och anpassningar än mer i undervisningen. Detta har bland annat resulterat i att vi var tionde vecka, då elevsamtal genomförs, har ett samarbete med Regionens hälsokommunikatörer. De informerar då eleverna om ett ämne kopplat till aktuellt tema, exempelvis föräldraskap i tema Familj och vänskap.

Vägen fram
För att kvalitetssäkra materialet i mallkursen har allt arbete med uppgifter skett i samarbete med två eller flera kollegor. De har bidragit till pedagogiska diskussioner om vilka uppgifter som är relevanta vad gäller nivå, innehåll och tema. Diskussionerna kom även att handla om hur instruktioner skulle skrivas, hur materialet skulle göras användarvänligt för eleverna och hur likvärdigheten skulle implementeras. Som vi tidigare har berättat använde vi studiedagar och veckans konferenstid för att producera material till mallkursen utifrån röda tråden. En tydlig uppdelning gjordes över vilka uppgifter våra kollegor skulle arbeta med och vilka vi i projektgruppen skulle ansvara för. Det var viktigt att vi i projektgruppen hade en överblick över samtliga kurser och allt innehåll som skulle ingå under året men också över kollegornas arbete och arbetsgång. Vår allra största uppgift är nog, förutom att vara ett stöd och
bollplank för kollegorna, uppbyggnaden och strukturen av vår lärplattform. Vårt mål var att igenkänningsfaktorn skulle vara stor för både elever och lärare. Eleverna skulle inte behöva mötas av lika många olika strukturer som det fanns lärare på skolan. Det var många tankevändor och diskussioner innan vi landade i den struktur som vi gjorde. När strukturen var klar blev vår uppgift att placera alla kursers uppgifter under rätt vecka och tema. Det kan vi erkänna var ett arbete där det gällde att ha tungan rätt i mun. Under arbetet upplevde vi ett växande engagemang i kollegiet. Dels såg de positivt på att arbeta tillsammans med kollegor
från andra arbetslag på samma kursnivå. Dels såg de positivt på möjligheten att välja arbetsområde utifrån intresse och kompetens. Pandemin medförde att en stor del av arbetet gjordes digitalt. Många kände en osäkerhet inför den digitala utmaningen att skapa uppgifter och ”röra sig” i vår digitala lärplattform. Här blev det goda lärtillfällen att med kollegor botanisera i lärplattformen och utvecklas tillsammans.


”Det har varit jättebra att arbeta med kollegor då vi har
diskuterat och gjort uppgifter tillsammans. Jag kände
mig osäker på det digitala och under processen med
mallkursen har jag lärt mig att skapa uppgifter på Its
learning av mer erfarna kollegor.” (citat av lärare)


En farhåga som vi tidigare nämnt var oron för att undervisningen skulle bli styrd och att lärarens kreativitet skulle minska. Mallkursen är ett baspaket men det finns också stora möjligheter att komplettera med lämpliga uppgifter. Vi såg behovet av att skapa en materialbank, en uppgiftsbank, på Its learning där man hittar kompletterande uppgifter till våra teman som traditioner, yrkesinfärgning, skönlitteratur, studieteknik, uttal med mera.
Detta möjliggör för läraren att anpassa undervisningen utifrån mål, nivå och grupp. Materialbanken är helt enkelt en riktig gemensam guldgruva.

Vi är igång
I maj 2022 sjösattes äntligen mallkursen. Det var med en pirrig men stolt känsla som vi presenterade det gemensamma arbete för kollegiet och samtidigt släppte periodens två första teman. Våra sommarvikarier kunde starta sitt arbete med en färdig planering och det var en trygghet att det fanns kollegor som arbetade med samma innehåll.


”En stor fördel om man hoppar in som vikarie i en klass,
både som extern vikarie eller ordinarie lärare. Då vet man
vad man ska jobba med. Dessutom så är det lättare att få
hjälp från andra kollegor eftersom de jobbar med samma
uppgifter och tema. Det blir en mer likvärdig utbildning
för eleverna eftersom lärarna planerar tillsammans.”
(citat av lärare)


Vid periodstart kopierar varje arbetslags kursgrupp mallkursen till sin gemensamma kurs. I mallkursen är temats alla uppgifter utplacerade enligt viss struktur under fem veckor. Lärarna väljer sedan tillsammans vilka dagar de olika uppgifterna ska genomföras och kompletterar med uppgifter från materialbanken. Allt eftersom tiden gått och mallkursen implementerats i undervisningen upplever vi att många kollegors inställning till den har förändrats på ett positivt sätt. Man nämner till exempel fördelar som att det finns betydligt mer tid för pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte både i laget och på skolan eftersom basen
redan är klar. Istället för att producera nya uppgifter kan fokus vara att arbeta med förbättringar, revideringar och själva huret.


Framtiden
Idag känner vi oss nöjda med den pedagogiska resa vi hittills har gjort men det betyder inte att arbetet stannat av, utvecklingsarbetet fortsätter. Vilka utmaningar har vi då framöver? Bland
annat behöver vi anpassa mallkurserna än mer efter studieformer, till exempel, tidsplan och arbetsgång för elever som inte studerar heltid. Under hösten gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av SFI Norrköping. De identifierade våra styrkor och våra utvecklingsområden. Våra styrkor är att vi i mycket hög grad stimulerar elevernas språkförmågor för kommunikation och deltagande i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi har en god variation gällande arbetssätt och arbetsformer i de olika undervisningsgrupperna för att främja elevernas språkutveckling. Vi anser att mallkursens genomtänkta digitala upplägg och innehåll i hög grad bidrar till detta. Men vi har också utvecklingsområden. Det vi behöver utveckla mer är den individanpassade undervisningen vilket är ett arbete som redan påbörjats. Tack vare den bas som vi byggt upp är vi övertygade om att det arbetet kommer bli lättare att genomföra. Vi behöver även arbeta med att förstärka elevernas inflytande. Under resans gång har vi vid flera tillfällen tagit ett kliv fram för att sedan ta två kliv bak och utmaningarna har varit många. TILLSAMMANS har varit och är ledordet under vår resa och känslan är att vi gjort en stor utvecklingsresa. Vi tror nu att det är fullt möjligt att skapa en mer likvärdig utbildning oberoende av vilken lärare eleven möter.


”Jag anser att eleverna får en likvärdig utbildning. Det
byggs en gemensam grund hos alla elever som läser samma kurs oavsett vilken grupp de är i. Enligt mig anses mallkursen ge eleverna möjligheten att utveckla språkets
alla delar såsom höra, tala, läsa och skriva.”
(citat av lärare)

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.