Årsmöte 2020

Här hittar du all info och alla handlingar till årsmötet 2020! Vi ses väl?

Vi jobbar på en möjlighet att kunna följa årsmötet och delta via websändning, håll utkik här för mer information! Kommentera gärna om du är intresserad av att ha den möjligheten!

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av antalet röstberättigade närvarande.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Styrelsens ekonomiska berättelser
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av resultat och balansräkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Motioner
 14. Eventuellt fastställande av arvoden och övriga ersättningar
 15. Styrelsens förslag till arbetsplan och budget
 16. Fastställande av medlemsavgift
 17. Val av nya ledamöter till styrelsen
 18. Val av revisor och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Valberedningens förslag – kommer inom kort