Årsmöten

Årsmöte 2019

Ärendelista årsmöte 30/3 2019

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av antalet röstberättigade närvarande.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Styrelsens ekonomiska berättelser
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av resultat och balansräkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Motioner
 14. Eventuellt fastställande av arvoden och övriga ersättningar
 15. Styrelsens förslag till Lisettenredaktionens organisation
 16. Styrelsens förslag till arbetsplan och budget
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Val av nya ledamöter till styrelsen
 19. Val av revisor och revisorssuppleant
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2018

Redaktionsstruktur Lisetten 2019

Arbetsplan 2019

Styrelsens förslag till prioriterad arbetsplan för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk 2019

 • Lisetten
 • Fortsatt marknadsförings- och kommunikationsarbete Framtagande av komplett grafisk profil och nytt profilmaterial (inkl. beslut om vilka produkter och vilket material som behöver tas fram för att bättre sprida kännedomen om SVARIKS och locka nya medlemmar). Ta nödvändiga beslut på området
 • Medlemsvärvning Beslut kring vid vilka tillfällen och i vilka former värvning ska ske under året
 • Utveckla webshoppen Specificera och sätt en tidsplan
 • Medverkan vid konferenser Undersök kommande konferenser och ta beslut kring medverkan
 • Medlemsaktiviteter Vilka aktiviteter för medlemmar ska prioriteras? Aktiviteter i samband med 30-årsjubileet?

Styrelsen 2018 lägger följande mötesplan som förslag för 2019. Beslut kring mötesplan tas av 2019 års styrelse på det konstituerande mötet 30 mars.

30 mars konstituerande styrelsemöte

19 maj

5 oktober (inför ev. 30-årsfest under höstlovet/skolforum)

7 december

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.