Stadgar

Stadgarna ska revideras och styrelsens förslag på ny lydelse ligger på första sidan! Läs och kom gärna med tankar och synpunkter på det nya förslaget. Beslut om nya stadgar tas på årsmötet den 14 april 2018.

 

§ 1 Riksförbundets namn är Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (LiSA).

§ 2 Medlemskap i Riksförbundet står öppet för lärare i svenska som andraspråk och andra personer som är intresserade av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande. Medlem i Riksförbundet kan även registreras i en lokalförening om medlem så önskar. Rösträtt vid Riksförbundets årsmöte har varje lokalförening enligt § 7.

§ 3 Förbundets uppgifter är

  • att arbeta för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende.
  • att verka för att all undervisning av flerspråkiga elever ska utvecklas.
  • att främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som andraspråk.
  • att verka för en adekvat lärarutbildning, kompletteringsutbildning, fortbildning i ämnet svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt.
  • att verka för att andraspråkselevers tvåspråkighet ska främjas i undervisningen.
  • att vara ett forum för samtliga lärare som undervisar flerspråkiga elever inom hela utbildningsväsendet.

§ 4 Medlem som uppsåtligen motverkar de i stadgarna uppsatta ändamålen, kan på förslag av lokalföreningens eller riksförbundets styrelse uteslutas om årsmötet med 2/3 majoritet så beslutar.

§ 5 Riksförbundets och lokalföreningarnas verksamhetsår är kalenderår,

§ 6 Styrelsen består av ordförande och ett jämt antal – dock högst 8 – ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ledamöterna väljs så att halva antalet utses vart annat år. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör. Så bred representation som möjligt bör eftersträvas både vad gäller lokalföreningar som olika delar av utbildningsväsendet.

§ 7 Årsmötet väljer ordförande på ett år och övriga ledamöter på två år, antar stadgar, fastställer medlemsavgift till Riksförbundet. Kallelsen till årsmötet utsändes minst en månad före årsmötesdatum. Motioner till årsmötet kan lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Propositioner skall utsändas tillsammans med kallelse till årsmötet. Vid Riksförbundets årsmöte har varje lokal- eller regionalförening rätt att representeras av ett röstberättigat ombud för föreningens första femtio medlemmar plus ytterligare ett röstberättigat ombud för varje ytterligare påbörjat 50-tal medlemmar.

§ 8 Riksförbundets årsmöte bör infalla under perioden 15 mars till 15 april och föregås av lokalföreningarnas årsmöte.

§ 9  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen prövas och beslutas av ordinarie årsmöte.

§ 10 En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för ett år i sänder.

§ 11 Valberedningen, som skall bestå av tre personer, väljs av årsmötet för ett år i sänder.

§ 12 Ordförande och kassör äger rätt att var och en för sig teckna firma

§ 13  Årsmötet fastställer avgift för medlemskap i Riksförbundet för nästkommande år och årsmötet delegerar till Riksstyrelsen att fastställa det årliga beloppet till lokalföreningarna i samråd med dessa, utifrån förbundets aktuella ekonomiska förutsättningar.

§ 14 För beslut om Riksförbundets upphörande eller förändring av föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet på två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 15 Vid föreningens upphörande skall dess eventuella tillgångar fördelas på det sätt som styrelsen beslutar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *